Loppusijoitus

Kuljetukset

Käytetty polttoaine varastoidaan välivarastoissa Fortumin voimalaitoksella Loviisassa ja TVO:n voimalaitoksella Eurajoella. Sieltä se kuljetetaan kapselointilaitokseen erikoissäiliöillä erikoiskuljetuksina.

Loppusijoituspaikaksi on valittu Eurajoen Olkiluoto, joten pidemmän matkan kuljetuksia tarvitaan ainoastaan Loviisan Hästholmenista. Kuljetuksia tarvitaan Loviisasta Eurajoelle keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.  Loviisan polttoaineiden kuljetus Olkiluotoon on suunniteltu suoritettavan maantiekuljetuksena, mutta vaihtoehtoisina kuljetustapoina on tarkasteltu myös rautatie- ja laivakuljetusta sekä näiden yhdistelmiä.

Käytetyn polttoaineen kuljetusten turvallisuudesta on paljon kokemusta Suomessa. Käytettyä polttoainetta on siirretty voimalaitokselta välivarastoihin ja sitä on vuosina 1981–1996 myös viety Loviisasta Venäjälle (Neuvostoliittoon).

Kuljetus törmäyksenkestävissä erikoissäiliöissä

Välivarastoon siirrettävät polttoaineniput pakataan siirron ajaksi törmäyksenkestävään kuljetussäiliöön. Säiliö estää polttoainenippujen vaurioitumisen siirron aikana ja toimii myös säteilysuojana. Samantyyppisiä säiliöitä käytetään myös silloin, kun käytettyä polttoainetta kuljetetaan laitosalueiden välivarastoista loppusijoituspaikalle.

Kuljetuksissa periaatteena on, että kuljetussäiliö ei saa menettää säteilysuojeluominaisuuksiaan pahimmassakaan ajateltavissa olevassa onnettomuudessa.

Kuljetussäiliön tulee kestää muun muassa

  • pudotus 9 metrin korkeudelta peräänantamattomalle alustalle seurauksiltaan epäedullisimmalla kohtaamiskulmalla
  • vähintään 30 min ajan tulipalon aiheuttama terminen ympäristö, kun liekkien lämpötila on 800°C
  • upotus veteen 200 metrin syvyyteen vähintään tunnin ajaksi.

Viranomaiset valvovat ydinjätekuljetuksia

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljettamista säädellään tarkoin kansallisin ja kansainvälisin määräyksin ja sopimuksin. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA julkaisi ensimmäiset kuljetusohjeet jo vuonna 1961.

Jokaiselle käytetyn ydinpolttoaineen kuljetukselle on Suomessa haettava Säteilyturvakeskuksen lupa.

Säteilyturvakeskus tarkastaa

  • kuljetussuunnitelman
  • kuljetussäiliön rakenteen
  • kuljetushenkilöstön pätevyyden
  • onnettomuuksiin ja vahingontekoihin varautumisen järjestelyt.

Ydinjätekuljetukset muualla maailmassa

Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksista on runsaasti kokemusta. Useat Euroopan maat sekä Japani vievät käytettyä polttoainetta Ranskaan ja Iso-Britanniaan jälleenkäsittelyyn. Ruotsi kuljettaa kaikilta ydinvoimalaitoksiltaan käytetyn polttoaineen Oskarshamnin välivarastoon meritse.


Kuljetus maanteitse

Maantiekuljetukseen Loviisasta Olkiluotoon on useita mahdollisia reittejä. Kuljetus tapahtuu valvottuna kuljetuksena, jolloin kuljetuksen mukana seuraa tarvittava saattuehenkilöstö, kuten poliisi ja STUK:n valvoja.

Käytetyn polttoaineen kuljetussäiliö lastataan erikoiskuorma-autoon nosturilla ydinvoimalaitoksen käytetyn polttoaineen varastoissa. Säiliö kallistetaan kuljetuksen ajaksi vaaka-asentoon kuljetusalustan päälle ja säiliön päätyihin asennetaan törmäyssuojat. Säiliö ja kuljetusalusta peitetään kuljetuksen ajaksi sääsuojalla.Kuljetus rautateitse

Rautatiekuljetusvaihtoehdon reitti muodostuu rautatieosuudesta sekä Loviisan ja Olkiluodon maantieosuuksista. Kuljetukset voimalaitokselta radan varteen sekä radalta loppusijoituslaitokselle vaativat saman kaluston, saattueen ja samat turvatoimet kuin maantiekuljetukset.

Rautatiekuljetuksissa käytettäisiin olemassa olevia rataverkostoja. Maantiekuljetuksen pituus sekä Loviisan että Olkiluodon päässä on noin 20 km. Rautatiekuljetuksissa säiliöiden kuljettamiseen käytetään niin sanottuja syväkuormausvaunuja.Kuljetus meriteitse

Käytettyä ydinpolttoainetta voidaan kuljettaa Loviisasta Olkiluotoon myös meriteitse. Merikuljetuksessa käytetään tarkoitukseen sopivaa alusta, joka on luokiteltu käytetyn polttoaineen kuljetukseen sopivaksi.

Kuljetuksen lähtösatamana on joko Loviisan voimalaitokselle mahdollisesti rakennettava satama tai Loviisan Valkon satama. Suomenlahdella on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista reittiä. Saaristomeren kautta kulkevan reitin vaihtoehtona on Ahvenanmaan kiertävä reitti. Määräsatamana on vaihtoehtoisesti

  • Rauman satama
  • TVO:n laitosalueen satama
  • Olkiluodon satama.


Merikuljetus on toteutettavissa esimerkiksi Ruotsin ydinjätehuollosta vastaavan SKB:n omistaman M/S Sigynin tai uudemman M/S Sigridin tyyppisellä aluksella. Alukset on rakennettu käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksia varten.

Kuljetusalustan päällä vaakatasossa olevat kuljetussäiliöt siirretään laivaan siirtoajoneuvon avulla. Kuljetusalusta irrotetaan siirtoajoneuvosta ja kiinnitetään laivan kanteen matkan ajaksi.

Välivaraston ja satamien välillä säiliöitä kuljetetaan tarvittaessa samankaltaisella kalustolla kuin maantiekuljetusvaihtoehdossa.
Jaa artikkeli: