Loppusijoitus

Mallintaminen

Kolmiulotteisten mallien tekemisessä hyödynnetään Olkiluodossa maan päältä sekä ONKALOsta tehtyjen tutkimusten tuloksia. Mallintamalla saadaan kokonaiskäsitys alueesta.

Olkiluodossa tehtävien tutkimusten tulokset kootaan

  • geologiseen
  • geokemialliseen
  • hydrogeologiseen
  • kalliomekaaniseen malliin.
Malleista tuotetaan esimerkiksi tietokoneella kolmiulotteinen kuvaus kyseisestä asiasta. Lopuksi tehdään geologisen mallin pohjalta integroitu kalliomalli loppusijoitusalueesta.

Geologinen malli

Geologisessa mallinnuksessa käytetään hyväksi tutkimuskaivannoista, kalliopaljastumista, kairauksista ja ONKALOsta saatuja tietoja. Hyödynnettäviä tietoja ovat muun muassa kivilajit, kivilajien liuskeisuus sekä ruhjevyöhykkeet.

Geologinen malli koostuu neljästä osamallista:

  • duktiilin deformaation mallista
  • kivilajimallista
  • muuttuneisuuden mallista
  • hauraan deformaation mallista.

Geologinen malli toimii muiden mallien lähtötietona ja se muodostaa yhdessä hydrogeologisen, hydrogeokemiallisen ja kalliomekaanisen aineiston kanssa integroidun kalliomallin.

Hydrogeologinen ja hydrogeokemiallinen malli

Hydrogeologian ja hydrogeokemian paikkamallinnuksen keskeisenä tehtävänä on aineistoja ja niiden tulkintaa yhdistämällä saavuttaa ristiriidaton kuvaus pohjaveden virtauksesta ja kehityksestä. Tavoitteena on myös kuvata Olkiluodon alueen syvän kalliopohjaveden virtauksen ja kemian olennaisimpia piirteitä ennen ONKALOn rakentamista.

Geokemiallinen malli antaa tietoa muun muassa kalliopohjaveden suolaisuudesta. Hydrogeologisesta mallista käyvät selville ne kallion rakenteet, joissa virtaa vettä.

Kalliomekaaninen malli

Kalliomekaanisessa mallinnuksessa lähtöaineistoa tulkitaan sekä laskennallisesti että mallintamalla mekaanisia ominaisuuksia louhittujen tilojen lähialueella. Mallinnuksessa hyödynnetään muun muassa kallion laadun, lujuuden ja jännitystilan tietoja, joiden perusteella laaditaan esimerkiksi arvio kallion vaurioitumisen todennäköisyydestä ONKALOn eri osissa.

Kalliomekaanisen mallinnuksen lähtötietoina käytetään muun muassa kairarei’istä ja ONKALOsta tehtyjen kalliomekaanisten, geologisten ja geofysikaalisten tutkimusten tuloksia.


Mallintaminen

Jaa artikkeli: