Loppusijoitus

Ympäristötutkimukset

Olkiluodossa ja sen lähialueilla on käynnissä monipuolinen ympäristötutkimusohjelma, jonka tutkimuskohteisiin kuuluvat muun muassa alueen kasvillisuus, eläimistö ja vesistöt.

Ympäristötutkimuksilla pyritään kuvaamaan mahdollisimman kattavasti alueen pintaympäristön nykytila ja samalla tuottamaan aineistoa, jonka avulla ympäristön kehitystä voidaan ennustaa tuhansien vuosien aikajänteellä.

Ympäristötutkimuksia tehdään yhteistyössä muiden Posivan tutkimusalojen kanssa, jolloin esimerkiksi kallio- ja maaperätutkimukset tuottavat välttämätöntä tutkimustietoa ympäristötutkimusten tueksi ja ympäristötutkimukset auttavat tulkittaessa muiden tutkimussuuntien tuloksia.

Tutkimusohjelmassa seurataan Olkiluodon ympäristön nykytilaa ja ONKALOn rakentamisen vaikutuksia

Tutkimusohjelman tarkoituksena on seurata Olkiluodon ympäristön nykytilaa ja ONKALOn rakennustoiminnan vaikutuksia.

Seurattavia asioita ovat esimerkiksi

  • metsien tila
  • alueen eläimistö
  • pinta- ja merivesien laatu.

Seurannassa hyödynnetään myös TVO:n tekemiä havaintoja esimerkiksi ihmistoiminnan aiheuttamasta melusta. Ympäristön nykytilan seuraamisen lisäksi havainnot auttavat ymmärtämään, miten pintaympäristössä tapahtuvat prosessit vaikuttavat esimerkiksi maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen.

Olkiluodon alueelta on olemassa tutkimustietoa jo vuosikymmenten ajalta liittyen muun muassa TVO:n tekemiin ympäristöseurantoihin. Posivan oma tutkimustoiminta alkoi 1990-luvun loppupuolella ja varsinainen intensiivinen tutkimusohjelma käynnistyi 2000-luvun alussa, jolloin Olkiluotoon perustettiin kattavat havainnointiverkostot.

Ympäristötutkimukset tuottavat tietoa tulevaisuuden arvioinnin pohjaksi

Ympäristön tilan seurannan lisäksi ympäristötutkimukset tuottavat tietoa, joka on välttämätöntä arvioitaessa millainen Olkiluodon alue on tulevaisuudessa, jolloin maankohoaminen on muuttanut nyt rannikolla sijaitsevan saaren sisämaaksi. Näin luodaan malleja, joita hyödynnetään loppusijoituksen riskinarvioinnin yhteydessä.

Tulevaisuuden arvioinnin pohjaksi kerätään tutkimustietoa esimerkiksi luotaamalla nykyistä merenpohjaa, joka jonakin päivänä muuttuu maaksi. Lisäksi tutkitaan kauempana sisämaassa sijaitsevia vertailututkimuskohteita, jotka ovat tuhansia vuosia sitten voineet olla samanlaisia saaria kuin Olkiluoto nyt. Kerättyjä aineistoja käytetään lähtötietoina tietokonemalleissa, joilla pyritään arvioimaan esimerkiksi tulevaisuuden maisemia ja ihmistoiminnan sijoittumista lähialueilla.


Jaa artikkeli: