Loppusijoitus

Tarvittavat luvat ja menettelyt

Tarvitaan kolme erillistä ydinenergialain mukaista päätöstä ennen kuin käytettyä ydinpolttoainetta voidaan loppusijoittaa: periaatepäätös, rakentamislupa sekä käyttölupa.

Loppusijoituslaitoksen periaatepäätöshakemusta varten toteutettiin ympäristövaikutusten arviointimenettely. Ympäristövaikutusten arviointiselostus liitettiin periaatepäätöshakemukseen, jonka eduskunta hyväksyi. Posiva on hakenut valtioneuvostolta loppusijoitus- ja kapselointilaitoksen rakentamislupaa ja lisäksi loppusijoituslaitosta varten haetaan vielä valtioneuvostolta käyttölupaa.

Lisäksi tarvitaan joukko muita lupia:

  • Kunnan rakennuslupa ja kaavoitus: Loppusijoittamiseen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen vaatii Eurajoen kunnan hyväksymän rakennusluvan. Tarvittavia kaavoja ovat seutukaava ja yleiskaava sekä rakennus- tai asemakaava.
  • Ympäristölupa, ympäristöohjelmat ja - suunnitelmat: Hankkeeseen tarvitaan ympäristölupa. Huomioon on otettava myös luonnon- sekä maiseman- ja kulttuuriympäristön suojelua koskevat valtakunnalliset suojeluohjelmat (mm. Natura 2000) ja valtioneuvoston päätökset.
  • Muut luvat: Radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin tarvitaan Säteilyturvakeskuksen lupa. Voimajohtojen rakentamiseen tarvitaan lunastuslain ja mahdollisesti sähkömarkkinalain mukaiset luvat. Yleisten teiden rakentaminen vaatii tielain mukaisen vahvistamispäätöksen.

Jaa artikkeli: