Loppusijoitus

Mikä on periaatepäätös ja miten sitä haetaan?

Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös on päätös siitä, että ydinlaitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Periaatepäätöstä haetaan valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksella.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää periaatepäätöshakemuksen käsittelyä varten lausunnon suunnitellun laitoksen sijaintikunnan kunnanvaltuustolta ja naapurikunnilta sekä muun muassa ympäristöministeriöltä. Lisäksi ministeriö hankkiin STUKin alustavan turvallisuusarvion hankkeesta.

Hakijan on ennen periaatepäätöksen tekemistä julkistettava yleispiirteinen selvitys laitoshankkeesta, laitoksen arvioiduista ympäristövaikutuksista ja sen turvallisuudesta siten, että selvitystä on yleisesti saatavilla. Periaatepäätöshakemukseen on liitettävä myös YVA-selostus.

TEMin on varattava lähiympäristön asukkaille ja kunnille sekä paikallisille viranomaisille mahdollisuus esittää mielipiteensä hankkeesta ennen periaatepäätöksen tekemistä. Lisäksi ministeriön on järjestettävä laitoksen suunnitellulla sijaintipaikkakunnalla julkinen tilaisuus, jossa hankkeesta voidaan esittää mielipiteitä. Mielipiteet on saatettava valtioneuvoston tietoon.

Periaatepäätöksen myöntämistä harkitaan valtioneuvostossa. Suunnitellun ydinlaitoksen sijaintikunnan puolto hankkeelle on välttämätön edellytys myönteiselle periaatepäätökselle.

Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös annetaan eduskunnan tarkastettavaksi. Eduskunta voi joko kumota periaatepäätöksen tai jättää sen voimaan, mutta ei muuttaa sen sisältöä.

Ennen periaatepäätöksen voimaantuloa luvanhakija ei saa tehdä laitoksen rakentamiseen liittyviä taloudellisesti merkittäviä hankintasopimuksia.


Periaatepäätös

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston periaatepäätöstä siitä, että laitoksen rakentaminen on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista.

Periaatepäätöstä haetaan valtioneuvostolle osoitetulla hakemuksella. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää periaatepäätöshakemuksen käsittelyä varten lausunnon suunnitellun laitoksen sijaintikunnan kunnanvaltuustolta (kunnalla on veto-oikeus) ja naapurikunnilta sekä muun muassa ympäristöministeriöltä. Lisäksi ministeriö hankkii Säteilyturvakeskuksen alustavan turvallisuusarvion hankkeesta. Periaatepäätöksen tekee valtioneuvosto. Eduskunta vahvistaa periaatepäätöksen.

Periaatepäätöstä ei tehdä kaiken käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta kerrallaan, vaan jokaisen laitoksen arvioitu käytetyn polttoaineen määrä käsitellään erikseen. Esimerkiksi Olkiluoto 3:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta tehtiin periaatepäätös erikseen.

Tehdyt periaatepäätökset

2000-luvun alussa on tehty periaatepäätökset käytössä olevien Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten sekä Olkiluotoon rakenteilla olevan laitoksen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta Eurajoen Olkiluotoon.

Lisäksi vuonna 2010 valtioneuvosto teki ja eduskunta vahvisti periaatepäätöksen Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta Olkilluotoon.


Tehdyt periaatepäätökset

Valtioneuvosto on tehnyt ja eduskunta vahvistanut periaatepäätöksen seuraavien ydinvoimalaitosyksiköiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta Eurajoen Olkiluotoon: Loviisa 1 & 2 sekä Olkiluoto 1-4 -yksiköiden.

Periaatepäätös Olkiluoto 1 & 2 sekä Loviisa 1 & 2 -yksiköiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta

Posiva esitti vuonna 1999 Valtioneuvostolle jättämässään periaatepäätöshakemuksessa, että käytössä olevien Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten käytetty ydinpolttoaine tultaisiin loppusijoittamaan Eurajoen Olkiluodon kallioperään ja että loppusijoitus tullaan toteuttamaan KBS-3 konseptia käyttäen.

Päätöksentekoa varten valtioneuvosto pyysi hankkeesta lausunnot Eurajoen kunnalta (kunnalla oli veto-oikeus) ja Säteilyturvakeskukselta (STUK). Eurajoen kunnanvaltuusto hyväksyi loppusijoituslaitoksen sijoittamisen Olkiluotoon äänin 20–7.

Lausunnot saatuaan valtioneuvosto ei nähnyt estettä myönteiselle periaatepäätökselle. Valtioneuvosto teki myönteisen periaatepäätöksen joulukuussa 2000. Asian käsittely jatkui eduskunnassa, joka toukokuussa 2001 vahvisti valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen äänin 159-3.

Periaatepäätös Olkiluoto 3 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta

Valtioneuvosto teki vuonna 2002 periaatepäätöksen Olkiluoto 3:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta Olkiluodon kallioperään.

Periaatepäätös Olkiluoto 4 -yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta

Posiva jätti 25.4.2008 valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen Olkiluoto 4:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta Olkiluodon kallioperään. Periaatepäätöshakemukseen liitettiin 1990-luvun lopulla tehty ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä ajantasainen selvitys loppusijoituslaitoksen laajennuksen ympäristövaikutuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriö kuulutti hankkeen ja aloitti siten julkisen kuulemisajan 19.9.2008. Kuulemisaika päättyi 19.11.2008.  Kuulemisaikana järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus Vuojoen kartanolla 22.10. Kuulemistilaisuudessa esitettiin neljä kannanottoa. Esitetyt kannanotot saatettiin valtioneuvostolle tiedoksi.

Eurajoen kunnanvaltuusto antoi 15.12.2008 puoltavan lausunnon käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiselle Olkiluoto 4-yksikköä (OL4-yksikkö) varten. Lausunto hyväksyttiin yksimielisesti. Säteilyturvakeskus (STUK) antoi alustavan turvallisuusarvion hankkeesta kesäkuussa 2009. STUK ei nähnyt mitään esteitä hankkeen eteenpäin viemiselle.

Valtioneuvosto teki 21.4.2010 myönteisen periaatepäätöksen Olkiluoto 4-yksikön polttoaineen loppusijoittamisesta Olkiluotoon. Eduskunta hyväksyi päätöksen 1.7.2010 äänin 159–35.

Samaan aikaan Olkiluoto 4-yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen periaatepäätöshakemuksen kanssa oli käsittelyssä hakemus Loviisa 3-yksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisesta. Valtioneuvosto ei kuitenkaan tehnyt periaatepäätöstä Loviisa 3-laitosyksikön rakentamisesta eikä siten myöskään kyseisen polttoaineen loppusijoituksesta.


Jaa artikkeli: