Loppusijoitus

Mikä YVA on?

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ympäristölle. Arvioinnista vastaa hankkeen toteuttaja.


YVA:ssa selvitetään hankkeen vaikutukset muun muassa seuraaviin asioihin:
 • Ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.
 • Maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen.
 • Yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön.
 • Luonnonvarojen hyödyntämiseen.

YVA-menettelyn tarkoitus

Menettelyn tarkoituksena on

 • lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumista jo hankkeen varhaisvaiheessa
 • tuoda esiin ne ympäristövaikutukset, jotka tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.


YVA:ssa ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, eikä se rajoita kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeeseen muilla tavoin. YVA-menettely toteutetaan ennen lupapäätöksiä, ja se tarjoaa myös lisätietoa päätöksenteon perustaksi.

Ympäristövaikutusten arviointiselostusta tarvitaan muun muassa, jos halutaan hakea periaatepäätöstä uudelle ydinvoimalalle tai käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitokselle. Haettaessa periaatepäätöstä uuden ydinvoimalaitoksen rakentamiselle, tulee hakea myös periaatepäätös laitoksen tuottaman käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle.

Posiva toteutti YVA-menettelyn 1990-luvulla

Posiva toteutti 1997-1999 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukselle.

Posiva aloitti käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen YVA-ohjelman laatimisen vuonna 1997. Mukana olivat paikkatutkimusten perusteella mahdollisiksi loppusijoituslaitoksen sijoituspaikkakunniksi valitut Eurajoki, Kuhmo, Loviisa ja Äänekoski.

YVA-ohjelma laadittiin laajan osallistumisjärjestelmän ja kansalaisten kuulemisen kautta. Syksyllä 1997 Posiva järjesti useita avoimia keskustelutilaisuuksia kaikissa ehdokaskunnissa. Kansalaisten selvitystoiveita kirjattiin myös työryhmissä, joihin osallistui kunnissa toimivien erilaisten yhdistysten ja organisaatioiden jäseniä. Vuoden 1998 alussa valmistunut YVA-ohjelma sisälsi myös perustiedot loppusijoituslaitoksesta, sen eri toteutusvaihtoehdoista, tarvittavista luvista ym.

YVA-ohjelma luovutettiin yhteysviranomaiselle, joka tässä hankkeessa oli kauppa-ja teollisuusministeriö (KTM).  YVA-ohjelman arviointiin liittyi laaja kuulemismenettely, jonka päätyttyä KTM antoi kesäkuussa 1998 lausuntonsa ohjelmasta. KTM:n tarkennukset lisättiin YVA-ohjelmaan ja sen jälkeen arvioinnit suoritettiin ohjelman mukaisesti.

YVA-selostus

YVA-selostus valmistui toukokuussa 1999 ja se sisälsi arvion eri loppusijoitusvaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta samoin kuin suunnitelmat hankkeen haittojen ehkäisemisestä ja hankkeen seurannasta.

KTM asetti loppusijoitushankkeen YVA-selostuksen julkisesti nähtäville ja pyysi selostuksesta lausunnot mm.:

 • kunnilta
  • Eurajoki
  • Loviisa
  • Kuhmo
  • Äänekoski
  • edellä mainittujen kuntien naapurikunnat
 • ympäristöviranomaisilta
 • muilta asiaan kuuluvilta tahoilta.


YVA-menettely päättyi, kun KTM antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta. Ministeriö totesi lausunnossaan YVA-selostuksen riittävän laajaksi ja yksityiskohtaiseksi ja katsoi sen täyttävän YVA-lain ja -asetuksen sille asettamat vaatimukset.


YVA-menettely loppusijoitustilan laajennukselle 2008-2009

Posiva aloitti vuoden 2008 alkupuolella YVA-menettelyn mahdolliselle loppusijoitustilan 3000 tuhannen uraanitonnin vaatimalle laajentamiselle. Uusi ympäristövaikutusten arviointiselostus liitettiin Loviisa 3 -laitosyksikön käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevaan periaatepäätöshakemukseen.

YVA-menettely käynnistyi ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) laatimisella.

YVA-ohjelma on kirjallinen suunnitelma siitä

 • mitä ympäristövaikutuksia selvitetään
 • miten YVA-menettely järjestetään
 • mitä selvityksiä tarvitaan.


Posiva jätti YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) 13.5.2008. TEM pyysi siitä lausuntoja hankkeen vaikutusalueen kunnilta ja eri viranomaisilta. Myös kansalaisilla ja yhteisöillä oli mahdollisuus esittää mielipiteensä ohjelmasta. Esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta TEM antoi lopuksi oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta.

Seuraavaksi laadittiin ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) YVA-ohjelman sekä siitä annettujen lausuntojen pohjalta. Selostus annettiin työ- ja elinkeinoministeriölle 31.10.2008.

TEM kuulutti hankkeen 10.11.2008. Kuulemisaikana kansalaiset ja  yhteisöt voivat esittää mielipiteitään ja lausuntojaan selostuksesta. Yleisötilaisuus, jonka aiheena oli YVA-selostus, pidettiin 20.11.2008. Siihen osallistui noin 20 henkilöä. Kuulemisaika päättyi 12.1.2009. TEM antoi lausuntonsa maaliskuussa 2009 ja Posiva toimitti pyydetyt lisäselvitykset huhtikuussa 2009.YVA-menettelyn vaiheet

YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ensin tehdään YVA-ohjelma ja sen pohjalta laaditaan YVA-selostus.

YVA-menettely käynnistyy ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelman) laatimisella. YVA-ohjelma on kirjallinen suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään sekä miten YVA-menettely järjestetään.

Ohjelma jätetään Työ- ja Elinkeinoministeriölle (TEM), joka järjestää kuulemisajan (enintään 60 päivää). Työ- ja Elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja ohjelmasta

 • hankkeen vaikutusalueen kunnilta
 • eri viranomaisilta
 • kansalaisilta
 • yhteisöiltä.

Esitettyjen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta TEM antaa lopuksi oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta.

Seuraavaksi laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus YVA-ohjelman sekä siitä annettujen lausuntojen pohjalta. Selostus luovutetaan Työ- ja Elinkeinoministeriölle, joka kokoaa taas kuulemisaikana eri tahojen mielipiteet, muiden viranomaisten lausunnot ja antaa oman lausuntonsa.

TEM:in lausunnon jälkeen voidaan hakea periaatepäätöstä hankkeelle, jonka ympäristövaikutuksia on juuri arvioitu. Ympäristövaikutusten arviointiselostus toimii periaatepäätöshakemuksen liitteenä.


YVA-menettelyn vaiheet web


Jaa artikkeli: