Loppusijoitus

Ydinjätehuollon kansainväliset periaatteet

Euroopan Unionin neuvosto on vuonna 2011 hyväksymällään direktiivillä (2011/70/EURATOM) päättänyt niistä periaatteista, joita jäsenvaltioiden tulee noudattaa ydinjätehuollossaan. Perusperiaatteena on, että kullakin jäsenvaltiolla on itsellään vastuu ydinjätehuollon turvallisesta toteuttamisesta. Jokainen jäsenmaa huolehtii itse myös alueellaan tuotetun ydinjätteen loppusijoittamisesta ellei se ole erikseen sopinut muusta järjestelystä toisen sellaisen maan kanssa, joka on sitoutunut vähintään samantasoisiin turvallisuuspäämääriin kuin mihin EU:n direktiivi velvoittaa. EU ei voi velvoittaa jäsenmaataan ottamaan vastaan muussa jäsenvaltiossa tuotettua ydinjätettä, ja Suomessa, kuten eräissä muissakin EU:n jäsenmaissa, ydinjätteen tuonti ulkomailta on kielletty.

EU:n ydinjätedirektiivissä esitetyt periaatteet ja vaatimukset vastaavat pitkälti Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n (International Atomic Energy Agency) johdolla vuonna 1997 valmistuneen kansainvälisen ydinjätesopimuksen sisältöä (Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management), johon useimmat ydinvoimaa käyttävät maat ovat sitoutuneet.  Sopimuksen taustalla ovat IAEA:n aiemmin määrittelemät yleiset turvallisuusperiaatteet (Safety Fundamentals) ydinjätehuollon toteuttamiselle. Niissä korostetaan ydinjätteen tuottajan vastuuta ydinjätehuollon toteuttamisesta siten, että jätteistä ei nykyisin eikä tulevaisuudessakaan aiheudu haittaa ihmisille tai elolliselle luonnolle. Sopimus vaatii myös, että ydinjätehuollon toteuttamistaakkaa ei tarpeettomasti siirretä tuleville sukupolville.

Kansainvälisen ydinjätesopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti kolmen vuoden välein järjestettävissä katselmuksissa, joihin jokainen sopimukseen liittynyt maa laatii laajahkon raportin ydinjätehuollon toteutuksen edistymisestä ja tulevaisuuden suunnitelmista. Katselmoijina ovat muiden sopimuksen jäsenmaiden nimeämät asiantuntijat ja katselmuksen perusteella laaditaan arvio sopimuksen täyttymisestä kussakin maassa. Arviossa osoitetaan myös ne puutteet, jotka jäsenmaan tulee korjata seuraavaan seurantakokoukseen mennessä.

Perusperiaatteiden määrittelyn lisäksi IAEA on laatinut yksityiskohtaisia ohjeita ja suosituksia ydinjätehuollon toteutukselle.  OECD-maiden ydinenergiajärjestö NEA (Nuclear Energy Agency) on osallistunut aktiivisesti näiden säännösten laadintaan ja laatinut myös omia ohjeitaan ja kannanottoja ydinjätehuollon toimintatavoista.  Samoin se on pyrkinyt edistämään alan kansainvälistä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä organisoimalla erilaisia työryhmiä, seminaareja ja konferensseja ajankohtaisista aiheista. NEA on myös aika ajoin laatinut yhteisiä katsauksia ja kannanottoja ydinjätehuollon tilanteesta maailmalla.

Viime vuosina myös Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta (ICRP) on antanut omia suosituksiaan ydinjätehuollon turvallisuusvaatimuksista. Nämä suositukset on yleensä myöhemmin otettu mukaan kansallisiin säännöksiin.


Jaa artikkeli: