Media

Ajankohtaista

3.8.2007

Kalliokairaukset edistävät loppusijoitustilojen asemointityötä

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushanke etenee muun muassa loppusijoitustilojen parhaan mahdollisen sijainnin suunnittelulla. Loppusijoitustilojen tarkkaa rakennuspaikkaa tutkitaan kairaamalla reikiä kallioon, joilla saadaan selville tärkeitä tietoja kyseisen paikan kallioperästä ja pohjaveden ominaisuuksista. Olkiluodon kallioperää on tutkittu jo 1980-luvun lopulta lähtien. Nyt maanpinnalta käsin suoritettavat kairaustutkimukset keskittyvät Olkiluodon saaren itäosaan, josta on ennestään niukasti tutkimustietoa.

Kallioperätutkimuksilla kartoitetaan parhaat loppusijoitusolosuhteet

Loppusijoituspaikan valitsemista varten tehtävien kallioperätutkimusten avulla selvitetään kiviaineksen laatua, rakoilua, ruhjeita, kallion vedenjohtavuutta sekä vakautta. Loppusijoituspaikan valintaan vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat myös pohjaveden kemialliset olosuhteet ja kulkeutuminen kallioperässä sekä kallion sopeutuminen jännitystilan muutoksiin. Myös jääkauden vaikutukset tulee ottaa huomioon loppusijoitustilojen asemoinnissa.

Kallioperä tarjoaa loppusijoituskapseleille ennustettavan ympäristön. Kemialliset olosuhteet ovat yleensä vakaat ja pohjaveden virtaus hidasta. Lisäksi kallioperä yhdessä teknisten esteiden kanssa estää tehokkaasti radioaktiivisten aineiden kulkeutumisen loppusijoitustiloista ympäristöön. Mitä vähemmän kallioon on aikojen saatossa muodostunut halkeilua ja ruhjeita, sitä vähemmän kallioliikuntoja tai maanjäristyksiä oletetaan tulevaisuudessakaan syntyvän. Suomen kallioperä on vakaata ja suurten kallioperässä tapahtuvien liikuntojen mahdollisuus on hyvin pieni. Kallioperän alhainen halkeilu vähentää myös kallion vedenjohtavuutta. Loppusijoituskapselit sijoitetaan noin 400 metrin syvyyteen merenpinnasta, sillä syvällä kallioperä on yleensä ehjempi kuin pinnalla, jossa suuri osa kallioperän raoista on vettä johtavia. Syvällä kallioperässä vettä johtavien rakojen määrä pienenee jo senkin vuoksi, että kallion paino puristaa raot umpeen.

 Pisin kairanreikä yli kilometrin

Olkiluodon kallioon on tähän mennessä kairattu kaikkiaan 45 pitkää, maanpinnalta lähtevää kairanreikää. Niiden kivinäytteistä voisi muodostaa jo noin 30 kilometriä pitkän kivipötkön liittämällä kaikki näytteet toisiinsa.

Kairasydännäytteistä tutkitaan yksityiskohtaisesti kallioperän rikkonaisuutta ja kivilajikoostumusta. Pohjaveden liikkeitä ja ominaisuuksia sen sijaan tutkitaan kairanrei`istä tehtävillä mittauksilla ja näytteenotoilla. ”Saadut tutkimustulokset ovat vastanneet oletuksiamme”, toteaa tutkimuskoordinaattori Antti Mustonen. ”Näytteet varastoidaan tutkimusten jälkeen Olkiluotoon, mutta jo yli puolet vanhimmista näytteistä löytyy varastoituna Lopen kairasydänarkistosta”, selvittää geologi Jussi Mattila.

Kairasydännäyte on yleensä halkaisijaltaan noin 5 cm. Pisin Olkiluodossa kairattu kairanreikä on KR2, jonka pituus on noin 1052 metriä. Tuhannen metrin pituisen reiän kairaamiseen kuluu aikaa arviolta parisen kuukautta, joten aivan hetkessä ei kuitenkaan maan uumeniin päästä. Kaikkiaan Olkiluodossa on kairattu jo kuusi yli tuhannen metrin reikää, kertoo tutkimuskoordinaattori Mustonen.

Pitkien reikien lisäksi Olkiluodossa kairataan myös erilaisia lyhyempiä reikiä maan alla, ONKALOssa. Ne palvelevat muun muassa tulevien louhintaolosuhteiden ennakointia ja ohjaavat suunnittelua.

Kesän kairaukset laajentaneet tutkimuskenttää

Kuluvana kesänä Olkiluodossa on kairattu reikiä KR44-KR48. Kaikki kesällä kairattavat tutkimusreiät ovat pituudeltaan yli 500-metrisiä. Työt ovat edenneet suunniteltujen aikataulujen mukaisesti.

Uudet kairaukset on tehty pääasiassa nykyisen tutkimusalueen itä- ja koillispuolelle eli niillä pyritään laajentamaan aluetta, jolta tutkimustietoa on jo olemassa. Laajempi tutkittu alue mahdollistaa loppusijoitustilojen erilaisten asemointivaihtoehtojen laatimisen, joista myöhemmin voidaan valita parhaiten toteutettavissa oleva vaihtoehto toteutukseen.

Kairauksia ja kairanrei`issä tehtäviä tutkimuksia jatketaan myös tulevina vuosina, jotta loppusijoitustilojen sijaintipaikka voidaan suunnitella joustavasti koko käytettävissä olevaa aluetta hyödyntämällä.

Palaa otsikoihinJaa artikkeli: