Posiva

Posivan toimintapolitiikka

Posivan toiminta tähtää käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen, oikea-aikaiseen ja taloudelliseen loppusijoittamiseen yhtiön omistajien ja muiden tahojen vaatimusten mukaisesti. Posivassa sitoudutaan turvallisuuden ja laadun jatkuvaan parantamiseen ja siihen että yhteiskunnan vaatimukset lakeja ja määräyksiä noudattaen täyttyvät. Toiminnan turvallisuuden hallinta on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista.

Posivan toimintapolitiikka käsittää keskeiset ydin- ja säteilyturvallisuus-, laatu-ja yritysturvallisuuspäämäärät, joiden tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista jatkuvasti seurataan ja joista toiminto- ja tehtäväkohtaiset tavoitteet johdetaan. Toimintapolitiikan mukaiset päämäärät on jaoteltu neljään ryhmään seuraavasti:

Ydin- ja säteilyturvallisuuspäämäärät

 • Toiminta tähtää turvallisen ydinjätehuollon toteuttamiseen siten, että lainsäädännön ja viranomaisten asettamat vaatimukset täytetään.
 • Toimintaa parannetaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti.
 • Toiminta tähtää hyvän turvallisuuskulttuurin juurruttamiseen ja ylläpitämiseen kaikessa yhtiön toiminnassa.
 • Mahdolliset ydinjätehuollon turvallisuuteen vaikuttavat riskit tunnistetaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa.
 • Henkilöstö on tietoinen oman työnsä ydin- ja säteilyturvallisuusmerkityksestä
 • Ydin- ja säteilyturvallisuus otetaan huomioon kaikessa Posivan toiminnassa niiden edellyttämällä tavalla.
 • Ydinmateriaalivalvonnalla estetään ydinmateriaalien leviäminen.

Laatupäämäärät

 • Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan ja sitä kehitetään systemaattisesti niin, että pitkän aikavälin strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa.
 • Suunnitelmat pohjautuvat asiakasvaatimuksiin ja ovat yhteensopivia toimintaympäristön antamien mahdollisuuksien ja rajoitusten kanssa.
 • Toiminta vastaa laadittuja suunnitelmia.
 • Toiminta täyttää taloudellisuuden vaatimukset.
 • Toiminnan tulokset ovat suunnitelmien mukaisia, turvallisia, käyttökelpoisia ja luotettavia.
 • Päätökset ja niistä seuraavat toimenpiteet tehdään oikea-aikaisesti.
 • Päätökset ovat jäljitettävissä niin, että voidaan todentaa tiettyihin ratkaisuihin johtaneet menettelyt, päätökset, tutkimukset yms.
 • Toiminnassa noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatetta.
 • Poikkeamista ja ongelmista raportoidaan välittömästi niiden ilmettyä ja niiden syiden poistamiseksi etsitään systemaattisesti ratkaisuja.
 • Osaamista ylläpidetään ja kehitetään.

Yritysturvallisuuspäämäärät

 • Toiminta noudattaa nolla tapaturma -ajattelua.
 • Henkilöstön hyvää fyysistä ja psyykkistä työkykyä ylläpidetään.
 • Posivan päivittäinen häiriötön toiminta varmistetaan ottaen huomioon kohteiden turvallisuusmerkitys.
 • Mahdolliset turvallisuuteen vaikuttavat riskit tunnistetaan jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. Riskienhallinta on säännöllistä ja johdonmukaista.
 • Toiminnasta aiheutuva rasitus ympäristöön on mahdollisimman pieni.
 • Henkilöstö on tietoinen oman työnsä turvallisuusmerkityksestä.Jaa artikkeli: