Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2016-51

Takaisin

Nimi:

Compilation and Analysis of Hydrogeological Responses to Field Activities in Olkiluoto During 2013–2014

Raportin kirjoittaja:

Pentti, E., Vaittinen, T.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

300

Tiivistelmä:

Pohjavesivirtauksen karakterisointi on olennainen lähtötieto käytetyn polttoaineen loppusijoitustilojen rakentamiselle ja turvallisuuden arvioinnille. Olkiluodon alueen kallioperän hydraulisia yhteyksiä on tutkittu syvissä kairanrei’issä pitkäaikaisilla pumppauskokeilla ja erilaisilla vuorovaikutuskokeilla sekä tulkitsemalla pohjaveden painekorkeushavaintoja. Tämä raportti keskittyy mitattujen painekorkeushavaintojen arviointiin vuosilta 2013–2014.

Pohjaveden painekorkeutta on mitattu sekä avoimissa että tulpatuissa kairanrei’issä vuodesta 1991 lähtien. Hydraulisten yhteyksien tulkinta perustuu alueella tehtyjen kenttätoimintojen ja rakentamisen aiheuttamiin painekorkeusjakauman vaihteluihin. Toiminnot voivat nostaa painekorkeutta, kuten esimerkiksi kairaus, mutta tyypillisemmin ne alentavat painekorkeutta, esimerkiksi kairareiän huuhtelupumppaus, virtauseromittaus pumppauksella ja ONKALOn rakentamisen yhteydessä tapahtuvat lyhytaikaiset sekä toistaiseksi jatkuvat vuodot maanalaisiin tiloihin.

Painekorkeushavaintojen käsittelyä on kehitetty määrittämällä mittausvälikohtaiset luonnontilakorjaukset. Korjauksilla havainnoista pyritään poistamaan pohjavedenpinnan ja merenpinnan korkeuden luonnontilainen vaihtelu, vuorovesi-ilmiö ja ilmanpaineen vaihtelu, jolloin havainnoista voidaan paremmin erottaa kenttätoimintojen aiheuttamat muutokset. Havaintojen aikasarjoja verrataan kenttätoimintojen aikatauluihin ja havaituille vasteille lasketaan voimakkuudet. Lyhytaikaisten vasteiden lisäksi työssä on arvioitu vuoden 2014 lopussa vallinnut painekorkeuden pitkäaikaisen aleneman suuruus sekä syitä sen muutokseen vuosien 2013–2014 aikana.

Tarkastelujakson lyhytaikaiset vasteet aiheutuivat pääasiassa vuodoista HZ20-systeemistä sitä leikkaaviin ONKALOn pystykuilujen injektointireikiin, ja virtausmittauksiin ja pohjavesinäytteenottoihin kuuluvista pumppauksista eri kairanrei’issä. OL-KR7:n avarruskairaus aiheutti nopeita painekorkeuden nousuja HZ20-systeemissä vuoden 2014 aikana. Tarkasteltaessa painekorkeuden nettomuutoksia vuosien 2013–14 aikana, pitkäaikainen alenema vaikuttaa vakiintuneen HZ19:ssä ja HZ20:ssä mutta kehittyvän edelleen vyöhykkeissä HZ056, HZ099 ja HZ21, jotka ovat hydraulisessa yhteydessä OL-KR7-reiän kautta.

Tulpattujen reikien painehavaintojen perusteella vettäjohtavat loiva-asentoiset vyöhykkeet muodostavat kerrosmaisen järjestelmän ONKALOn lähialueella hydrogeologisen rakennemallin mukaisesti. Uudet havainnot itäisen alueen tulpatuista rei’istä tukevat hypoteesia duktiilin mallin ja hydrogeologisen rakennemallin välisestä yhteydestä.

Avainsanat:

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus, pohjaveden virtausyhteydet, painekorkeus, vedenjohtavuus, tulpattu kairareikä.

Tiedosto(t):

WR 2016-51_web (pdf) (37.8 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: