Tietopankki

Työraportti 2015-25

Takaisin

Nimi:

Design and Construction of Equipment and Experimental Deposition Holes, in ONKALO Demonstration Tunnel 1

Raportin kirjoittaja:

Railo, A., Laitinen, I., Mustonen, S., Kosunen, P., Joutsen, A., Mellanen, S., Ikonen, A., Nuijten, G.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

138

Tiivistelmä:

Posivan toteuttaman T&K projektin aikana suunniteltiin ja valmistettiin porakone demonstraatiotiloihin sijoitettujen koeloppusijoitusreikien poraamis- ja avartamistöiden suorittamiseksi. Räätälöidyn koneen Posivalle yhteistyössä toimittivat Sandvik Mining and Construction sekä TRB-Raise Borers Oy.

KapRe1 raportin tarkoituksena on kuvata demonstraatiotunneli 1:een (DT1) porattujen loppusijoituskapseleiden koeloppusijoitusreikien suunnittelu ja toteutus sekä selventää reikien poraamiseen käytetyn koneen toimintaa. Demonstraatiotunneliin poratuista neljästä (4) koeloppusijoitusreiästä saatujen tutkimustulosten sekä rakennustyön aikaisten havaintojen ja työstä kertyneiden kokemusten avulla osoitetaan, että loppusijoitusreiät voidaan toteuttaa asetettujen suunnittelu- ja rakennettavuusvaatimusten mukaisesti. Tämä on edellytys teknisten vapautumisesteiden toiminnan ja loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. Raportissa kuvataan reikien toteutettavuus demonstraatiotyön läpiviemiseen valitulla poraus- ja avartamismenetelmällä, ja tuodaan esille mahdollista lisäkehitystä vaativat työvaiheet. Kerättyä aineistoa hyödynnetään seuraavissa demonstraatiotyövaiheissa ja loppusijoitusvalmiuden kehittämisessä sekä loppusijoituslaitoksen rakentamisessa.

Demonstraatiotunnelin ja koeloppusijoitusreikien rakentamista edelsi kalliotiloja ympäröivän kallion soveltuvuusluokittelu, RSC (Rock Suitability Classification). Menettelyn tavoitteena oli ohjata tunnelin suunnittelua ja koeloppusijoitusreikien sijainnin valintaa. Tunnelin soveltuvuusarvioinneilla ja toteutettujen koeloppusijoitusreikien soveltuvuusluokittelulla oli kiinteä vuorovaikutus KapRe1 projektin kanssa. KapRe1 projektin laajuuteen kuuluneet kelpoisuusvaatimukset sekä luokittelukuvaukset on sisällytetty osaksi tätä raporttia.

Reikien suunnitteluvaatimukset sekä toteutussuunnittelu olivat KapRe1 projektin vaiheessa alustavia. Rakennustöiden toteuttamisen aikana kerättiin aineistoa laadunvalvontaa ja loppudokumentaation laadintaa varten. Töiden etenemisestä vaiheittain sekä kokemuksista johdetuista ehdotuksista jatkotoimenpiteiksi on koostettu yhteenveto. Kokemusperäistä tietoa hyödynnetään demonstraatiotunneli 2:ssa jatkettavien poraustöiden aikana.

Avainsanat:

Loppusijoitus, ydinjäte, ONKALO, demonstraatiotunneli 1, koeloppusijoitusreikä.

Tiedosto(t):

Design and Construction of Equipment and Experimental Deposition Holes, in ONKALO Demonstration Tunnel 1 (pdf) (11.6 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: