Tietopankki

Työraportti 2016-27

Takaisin

Nimi:

Design and Construction of Equipment and Experimental Deposition Holes, in ONKALO Demonstration Tunnel 2

Raportin kirjoittaja:

Railo, A., Laitinen, I. (ed.), Mustonen, S., Kosunen, P., Joutsen, A., Mellanen, S., Ikonen, A., Hollmen, K., Nuijten, G.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

198

Tiivistelmä:

Posiva toteutti ONKALO:n Demonstraatiotunneleissa 1-2 (DT1 ja DT2) yhteensä kymmenen (10) koeloppusijoitusreiän poraamisprojektin. Demonstraatiotiloihin sijoitetut reiät toteutettiin Posivalle räätälöidyllä Rhino 500HSP –laitteella, jonka toimittivat yhteistyössä Sandvik Mining and Construction sekä TRB-Raise Borers Oy. Työ jakautui kahteen erilliseen kokonaisuuteen; KapRe1 ja KapRe2 projekteihin.  KapRe2 projektin tavoitteena on tarkastella ja edelleen kehittää KapRe1 projektin aikana käyttöönotettua porausmenetelmää, ja tuoda esille mahdollista lisäkehitystä  edelleen vaativat työvaiheet. Tavoitteen saavuttamiseksi DT2:een porattiin kuusi (6) koeloppusijoitusreikää. Tässä raportissa kuvataan DT2:een rakennettujen koeloppu­sijoitusreikien suunnittelu ja toteutus sekä selvennetään reikien poraamiseen käytetyn demolaitteen toimintaa; raportti on jatkoa Demonstraatiotunneli 1:een (DT1) valmistuneiden neljän (4) koeloppusijoitusreiän rakennustöistä laaditulle raportille.

Loppusijoitusreikien toteuttaminen asetettujen suunnittelu- ja rakennettavuus­vaatimusten mukaisesti (KBS-3V) on edellytys teknisten vapautumisesteiden toiminnan ja loppusijoi­tuksen pitkäaikaisturvallisuuden kannalta. Tutkimustyön luonteen vuoksi reikien suunnitte­lu­vaatimukset sekä toteutussuunnittelu olivat KapRe2 projektin vaiheessa alustavia ja siten KapRe2 -raportissa keskustellaan myös ennalta-asetettujen vaatimusten käytännölli­syydestä sekä menetelmäkuvausten soveltuvuudesta loppu­sijoitusreikien toteutettavuuden kannalta.

Demonstraatiotunnelin ja koeloppusijoitusreikien rakentamista edelsi kalliotiloja ympäröivän kallion soveltuvuusluokittelu, RSC (Rock Suitability Classification). Menettelyn tavoitteena oli ohjata tunnelin suunnittelua ja koeloppusijoitusreikien sijainnin valintaa. Tunnelin soveltuvuusarvioinneilla oli kiinteä vuorovaikutus KapRe projektin kanssa. KapRe2 projektin laajuuteen kuuluneet kelpoisuusvaatimukset sekä luokittelukuvaukset on sisällytetty osaksi tätä raporttia. Valmiiden koeloppu­sijoitus­reikien soveltuvuusluokittelua ei sen sijaan esitetä tässä raportissa. Koeloppu­sijoitus­reiän yläpäähän suunnitellun asennusvarauksen toteutuksesta luovuttiin KapRe2 projektin aikana ja asiaa tullaan tarkastelemaan erillisessä raportissa. Myös koeloppu­sijoitusreikien pohjan tasauksen työmenetelmät ja tulokset käsitellään eri yhteydessä.

Posiva tulee julkaisemaan raportin RSC menetelmän ja mittausmenetelmän kehitys­kohteista perustuen DT1 ja DT2 demotunneleiden demonstraatiotöihin. Lisäksi teknisten vapautumisesteiden projektit (Buffer Line) raportoivat tuloksensa mahdolli­sesti jo vuoden 2016 aikana. Posiva aloitti tuotantoon valmistautuminen (TUVA) – ohjelman 2015 vuoden lopussa. KapRe1-2 -raporteista saadut tulokset vahvistavat osaltaan tulevaa yhteistoi­min­takoetta ja lopulta ydinjätteen loppusijoittamista. Tavoit­teena on tuloksien käyttäminen ohjaavana lähtötietona varsinaisten loppusijoitus­reikien tuotantovaiheen kehitystyössä sekä laajemmassa mittakaavassa tuotantoon valmistau­tumiseen liittyvien osatekijöiden rajapin­tojen tarkastelussa sekä rakentamisvaiheen aikataulullisten tavoitteiden asettamisessa.

Avainsanat:

Loppusijoitus, ydinjäte, ONKALO, demonstraatiotunneli 2, koeloppusijoitusreikä.

Tiedosto(t):

Design and Construction of Equipment and Experimental Deposition Holes, in ONKALO Demonstration Tunnel 2 (pdf) (30.2 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: