Tietopankki

Ydinjätehuollon suunnitelmat ja vuosikertomukset

Takaisin

Nimi:

YJH-2012 Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon ohjelma vuosille 2013–2015

Raportin kirjoittaja:

Posiva Oy

Kieli:

Suomi

Sivumäärä:

368

Tiivistelmä:

Raportin tausta ja tarkoitus

Suomen ydinjätehuoltoa ohjaavat vuonna 1988 voimaan astuneet ydinenergialaki (YEL
990/1987) ja ydinenergia-asetus (YEA 161/1988), joissa määritellään muun muassa
ydinenergian tuottajan velvollisuudet, ydinjätehuollon toteuttaminen, lupakäsittelyt ja
valvontaoikeudet. Vuonna 1994 ydinenergialakia muutettiin niin, että kaikki Suomessa
syntyvä ydinjäte on loppusijoitettava Suomeen.


Ydinjätteen tuottajina Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy
(Fortum) ovat ydinenergialain mukaisesti vastuussa omistamiensa Olkiluodon ja
Loviisan ydinvoimalaitosten ydinjätehuollon toteuttamisesta ja tästä aiheutuvista
kustannuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM; aiemmin kauppa- ja
teollisuusministeriö, KTM) päättää lain mukaan periaatteista, joita ydinjätehuollossa on
noudatettava. Lain mukaan ydinjätehuoltovelvollisten tulee myös säännöllisin välein
esittää ministeriölle selvitys siitä, miten jätehuoltovelvollinen on suunnitellut
toteuttavansa ydinjätehuoltoon kuuluvat toimenpiteet ja niiden valmistelun. Vuoteen
2008 saakka tällaiset selvitykset toimitettiin ministeriölle vuosittain, mutta vuonna 2009
voimaan astuneen ydinenergialain muutoksen jälkeen selvitys annetaan kolmen vuoden
välein ja sen tulee kuvata yksityiskohtaisesti seuraavan kolmivuotiskauden toimenpiteet
ja pääpiirteittäin myös tätä seuraavien kolmen vuoden suunnitelmat. YJH-2012 on
ydinenergia-asetuksen 74 §:n tarkoittama kokonaissuunnitelma.

Vuosittaisten ydinjätehuoltoa koskevien selvitysten lisäksi ydinjätehuoltovelvolliset
ovat jo vuodesta 2003 lähtien laatineet kolmivuotissuunnitelmia Olkiluodon ja Loviisan
ydinjätehuollolle. Tehdyt selvitykset (TKS-2003, TKS-2006 ja TKS-2009) ovat
käsittäneet paitsi suunnitelmat tulevasta tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyöstä (TKStyö),
myös arvion ydinjätehuollon tilanteesta erityisesti käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoitusvalmistelujen osalta. Nyt laadittu selvitys, ydinjätehuolto-ohjelma YJH-
2012, noudattelee pitkälti samoja suuntaviivoja kuin edeltäjänsä.

TVO ja Fortum huolehtivat itse omien voimalaitostensa voimalaitosjätteen
varastoinnista, käsittelystä ja loppusijoituksesta voimalaitospaikoillaan. Kummallakin
laitospaikalla on jo käytössä oleva loppusijoituslaitos, johon sijoitetaan käytön aikana
syntyvä voimalaitosjäte. Samojen laitosten yhteyteen on tarkoitus loppusijoittaa
aikanaan voimalaitosten käytöstäpoiston yhteydessä syntyvä jäte. Käytetyn
ydinpolttoaineen huollon järjestämiseksi TVO ja Fortum perustivat vuonna 1995 Posiva
Oy:n (Posiva), jonka tehtävänä on huolehtia omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoituksesta.

Käytetyn polttoaineen loppusijoituksen aikataulu on määrätty KTM:n päätöksessä
9/815/2003. Päätöksen mukaan ydinjätehuoltovelvollisten tulee joko erikseen, yhdessä
tai Posivan välityksellä varautua esittämään vuoden 2012 loppuun mennessä
ydinenergia-asetuksen mukaiset käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen
rakentamislupaa varten tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat. Niistä tulee ilmetä, että
loppusijoituslaitoksen toiminta mahdollista aloittaa noin vuonna 2020.

Voimalaitosjätteen käsittely ja loppusijoitus noudattavat jo vakiintuneita linjoja, eikä
edessä olevalla kolmivuotiskaudella ole nähtävissä merkittäviä uusia tutkimustarpeita
eikä muutoksia nykyisiin käytäntöihin. Voimalaitosten käytöstäpoistosta on jätettävä
erillisiä selvityksiä määrävälein ja niihin tarvittava tutkimus- ja kehitystyö raportoidaan
erikseen. TVO ja Fortum jättivät ajan tasalle saatetut käytöstäpoistosuunnitelmansa
viranomaiselle vuoden 2008 joulukuussa. Molempien voimalaitosten voimalaitosjätteen
loppusijoituksen turvallisuusperustelut päivitettiin viimeksi vuonna 2006.

Suurin osa seuraavan kolmivuotiskauden tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutyöstä
suuntautuu käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen. YJH-2012-ohjelman
päätavoitteena on esittää, miten vuosien 2013–2015 tehtävällä työllä saatetaan
rakentamislupahakemusvaiheen suunnitelmat sellaiseen valmiuteen, että hankkeen
toteuttaminen on mahdollista aloittaa. Ohjelmakauden loppupuolella on tarkoitus
valmistautua yhteistoimintakokeisiin. Niiden avulla osoitetaan, että käytetyn
ydinpolttoaineen loppusijoittaminen KBS-3-menetelmällä Olkiluodossa on mahdollista.
Ohjelmassa käsiteltävä työ käsittää Olkiluodon loppusijoituspaikan varmentavien
tutkimusten loppuunsaattamisen, tarvittavien laitosten suunnittelun ja käytettävän
loppusijoitustekniikan kehittämisen loppusijoitustoiminnan edellyttämälle tasolle sekä
edessä olevaan käyttölupahakemukseen liitettävän pitkäaikaisturvallisuutta koskevan
turvallisuusperustelun tuottamisen. Loppusijoituksen perussuunnitelman mukaisen työn
ohessa selvitetään Ruotsin SKB:n kanssa yhteistyössä vaihtoehtoisen ns.
vaakasijoitusratkaisun (KBS-3H) toteutettavuutta ja pitkäaikaisturvallisuutta.

Ohjelmassa esitettyjen töiden ajoittumisen ja osin sisällönkin kannalta on ratkaisevaa,
miten vuoden 2012 aikana jätettävän rakentamislupahakemuksen käsittely etenee
viranomaispalautteineen ja milloin rakentamislupa myönnetään.

Tiedosto(t):

YJH-2012 (pdf) (22.6 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: