Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


POSIVA-raportti 2017-1

Takaisin

Nimi:

Parametrisation of Fractures - Final Report

Raportin kirjoittaja:

Siren, T., Hakala, M., Valli, J., Christiansson, R., Mas Ivars, D., Lam, T., Mattila, J., Suikkanen, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

124

ISBN:

ISBN 978-951-652-265-7

Tiivistelmä:

Posiva, SKB ja NWMO käynnistivät POST-projektin voidakseen tutkia ja mahdollisesti määri­tellä rakojen ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa käytetyn ydinpolttoaineen loppu­sijoitus­reikien stabiliteettiin. Hanke toteutettiin 2014 ja 2016 välisenä aikana. POST-projektin tavoit­teena oli luoda strategia ja suuntaviivat rakojen vakauden arvioimiseksi loppu­sijoitus­tunneli­mittakaavassa loppusijoituksen suunnittelua ja sulkemisen jälkeisen tilanteen arviointia varten. Tavoitteiden saavuttamiseksi tunnelimittakaavan in situ -kokeita suunniteltiin toteutet­tavaksi Äspössä ja ONKALOssa. In situ –kokeet suunniteltiin toteutettavan reunaehdolla, jossa kallion normaalijäykkyys on vakio. Kokeet vaativat hyvin tunnettuja ja hyvin kartoitettuja rakoja, yksityiskohtaista suunnittelua ja koepaikkoja, jotka ovat toteutuksen kannalta edullisia.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kaksi rakoa, P424 ja TASQ, valittiin ONKALOn ja Äspön in situ koepaikoiksi. Kokeet suunniteltiin ja rakoehdokkaat karakterisoitiin yksityiskohtaisesti. Numeeriset mallinnukset osoittivat, ettei TASQ-tunneliin suunniteltu koe ei ole mahdollinen, koska tarvittavan siirtymän aiheuttamiseen vaadittavia jännityksiä ei pystytä aiheuttamaan irtiporaamalla. Aiheutettu siirtymä myös jakautuisi moneen eri rakoon, tehden kokeen ohjaa­misesta ja tulkinnasta vaikeaa. ONKALOn P424 raon koejärjestely suunniteltiin yksityis­kohtaisesti, mutta projektissa havaittiin että kokeessa on vain vähän in situ komponentteja ja koe olisi vain tunnelissa suoritettu ison mittakaavan laboratoriokoe.

Useita pienemmän mittakaavan in situ kokeita suunniteltiin ja toteutettiin projektin aikana. BFZ300 vyöhykkeeseen liittyvä irtonainen lohko leikattiin PUSH-leikkauskokeessa. Kokeessa käytettiin alhaista CNS reunaehtoa joka toteutettiin kolmella kalliopultilla ja testi jälki­analy­soitiin. Koe tuotti tärkeää tietoa rakojen leikkauskäyttäytymistä ko. reunaehtojen vallitessa. Kahdek­salle Äspön TASQ-tunnelista kairatulle kairasydännäytteelle, suoritettiin suoria rako­leikkauskokeitakäyttämällä CNS ja CNL reunaehtoja. Lisäksi, uusi lohkojen testausmenetelmä ja testauslaitteisto kehitettiin rakojen testaukseen.

In situ kokeiden suorittamisen sijaan projektissa arvioitiin ison mittakaavan suorien labora­torio­leikkauskokeiden suorittamista olemassa olevilla laboratoriolaitteilla muissa laboratorioissa. Riittäävän isoja normaalivoimia tuottavia laboratoriolaitteita ei kuitenkaan ole olemassa. Projek­tissa tehtiin alustavat suunnitelmat suoran laboratorioleikkauskoelaitteiston rakentami­seksi riittävällä kapasiteetilla. Alustavien suunnitelmien havaittiin vaativan merkittävää uudelleen­suunnittelua kustannusten karsimiseksi. Tässä vaiheessa projekti päätettiin lopettaa, koska projektin tavoitteita ei kyetty saavuttamaan projektin budjetissa.

Avainsanat:

POST, suora leikkauskoe, Olkiluoto, Äspö, PUSH.

Tiedosto(t):

Parametrisation of Fractures - Final Report (pdf) (31.9 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: