Tietopankki

POSIVA-raportti 2014-2

Takaisin

Nimi:

Radionuclide Transport in the Repository Near-Field and Far-Field

Raportin kirjoittaja:

Poteri, A., Nordman, H., Pulkkanen, V-M. & Smith, P.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

336

ISBN:

ISBN 978-951-652-240-4

Tiivistelmä:

Radionuklidien vapautuminen ja kulkeutuminen turvallisuusperustelussa TURVA-2012 on esitetty raportissa “Assessment of Radionuclide Release Scenarios for the Repository System” (Posiva 2012a). Tässä raportissa selostetaan yksityiskohtaisesti miten radionuklidien vapautuminen viallisesta kapselista ja kulkeutuminen maanpinnalle on mallinnettu eri laskentatapauksissa. Tämä raportti toimii siten edellä mainitun turvallisuusselvityksen osan “Assessment of Radionuclide Release Scenarios for the Repository System” taustaraporttina. Tämän raportti keskittyy erityisesti kuvaamaan radionuklidien kulkeutumista loppusijoitustilan lähi- ja kaukoalueella. Radionuklidien vapautumista loppusijoituskapselista ja kulkeutumista loppusijoitustilan lähi- ja kaukoalueiden läpi on analysoitu erikseen myös todennäköisyyspohjaisella herkkyysanalyysillä soveltaen Monte Carlo pohjaista mallinnustapaa. Todennäköisyyspohjainen herkkyysanalyysi on raportoitu erikseen (Cormenzana 2013).

Laskentatapaukset pohjautuvat kolmeen eri skenariotyyppiin:

i)         Perusskenaarioissa oletetaan, että loppusijoitustilassa on yksi alun perin viallinen kapseli, joka on sijoitettu konservatiivisesti valittuun kapselipaikkaan. Vaurioituneen kapselin sijoituspaikka perusskenaarion laskentatapauksissa on valittu tarkastelemalla kaikkia mahdollisia kapselipaikkoja. Kulkeutumiseen vaikuttavat prosessit ja parametriarvot perustuvat todennäköisimpään loppusijoitustilan ja sen ympäristön olojen kehityskulkuun ja loppusijoitusjärjestelmän oletetaan tomivan suunnitellusti. Päätason raportissa “Assessment of Radionuclide Release Scenarios for the Repository System” (Posiva 2012a) esitettyjä laskentatapauksia on myös täydennetty ylimääräisillä laskentatapauksilla, joilla on tutkittu tulosten vaihtelua eri DFN realisaatioiden välillä (BS-ALL laskentatapauksen pohjalta lisätyt laskentatapaukset), pitkittäisen dispersion vaikutusta (BS-RC-ld laskentatapaukset) sekä vaihtoiset realisaatiot rakojen kulkeutumisluokille vapautumisreittejä pitkin (BS-RC-tc laskentatapaukset)

ii)        Muunnelmaskenaarioissa tutkitaan loppusijoitusjärjestelmän turvallisuustoimintojen heikentymisen vaikutuksia. Tässä yhteydessä tarkastellaan korroosion aiheuttamaa kapselin vaurioitumista sekä puskurin ominaisuuksien heikentymistä geokemiallisten muutosten vaikutuksesta.

iii)       Häiriöskenaariot tutkivat epätodennäköisten tapahtumien vaikutusta radionuklidien vapautumiseen ja kulkeutumiseen.

Muunnelma- ja häriöskenaarioita on täydennetty erillisillä laskentatapauksilla, joiden päämääränä on lisätä ymmärrystä mallinnetun systeemin tai sen osan toiminnasta. Radionuklidien kulkeutumista loppusijoitustilan kaukoalueessa ei ole ollut tarpeen laskea kaikissa erillisissä täydentävissä laskentatapauksissa.

Laskentatapausten tulosten perusteellinen analyysi on esitetty raportissa “Assessment of Radionuclide Release Scenarios for the Repository System” (Posiva 2012a). Tässä raportissa on esitetty muutamia lisäyksiä laskentatapauksiin, joita ei ole käsitelty turvallisuusperustelun päätasonraportissa. Lisäykset liittyvät stokastisen vaihtelun ja geosfäärissä tapahtuvan pitkittäisen dispersion vaikutuksiin radionuklidien vapautumisnopeuksiin. Radionuklidien pidättymisominaisuudet kallioperässä laskentatapauksissa käytetylle vaurioituneen kapselin sijoistuspaikalle ovat hyvin pessimistiset verrattuna pidättymisominaisuuksien jakaumiin eri kapselien sijoituspaikoista myös vaihtoehtoisissa DFN malleissa ja vaihtoehtoisissa DFN realisaatioissa. Pitkittäinen dispersio kallioperässä tai stokastinen vaihtelu rakojen kulkeutumisluokissa vapautumisreiteillä eivät vaikuta merkittävästi kokonaisvapautumisnopeutta hallitsevien nuklidien vapautumisnopeuksiin.

Avainsanat:

Turvallisuusarvio, kulkeutuminen, mallinnus, päästönopeus.

Tiedosto(t):

Radionuclide Transport in the Repository Near-Field and Far-Field (pdf) (58.7 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: