Tietopankki

POSIVA-raportti 2014-4

Takaisin

Nimi:

Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto - Definition of Reference and Bounding Groundwaters, Buffer and Backfill Porewaters

Raportin kirjoittaja:

Hellä, P., Pitkänen, P., Löfman, J., Partamies, Wersin, P., & Vuorinen, U.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

164

ISBN:

ISBN 978-951-652-242-8

Tiivistelmä:

Posiva Oy on laatinut TURVA-2012-turvallisuusperustelun tukemaan PSAR (Preliminary Safety Analysis Report) 2012 -raporttia ja Olkiluotoon rakennettavan käytetyn ydinpolttoaineen KBS-3V-loppusijoituslaitoksen rakentamislupahakemusta. Tämä raportti käsittelee pohjavesikoostumusten sekä puskurin ja täytön huokosvesikoostumusten valintaa toimintakykyanalyyseja ja radionuklidien vapautumis- ja kulkeutumisanalyysejä varten. 

Teknisten vapautumisesteiden toimintakyky ja radionuklidien liukoisuus- ja pidättymisominaisuudet ovat riippuvaisia pohjaveden koostumuksesta. Tästä syystä on määritetty pohjavesikoostumuksia, joita voi mahdollisesti esiintyä loppusijoitussyvyydellä paikan kehityskulun aikana. Näiden koostumusten määrittelyssä on huomioitu loppusijoituspaikan oletettu ilmastokehitys. Seuraavat ajanjaksot otettiin huomioon: tilojen käyttövaihe sisältäen rakentamisen ja loppusijoitustoiminnan, lauhkean ilmaston jakso ennen seuraavaa jäätiköitymistä sekä glasiaalikausi, painottaen jäätikön perääntymisvaihetta. Pohjaveden koostumukset eri ajanjaksoilla perustuvat pohjaveden virtausmallinnukseen sekä yleiseen tietämykseen paikan geokemiallisesta kehityskulusta. 

Valitut loppusijoitussyvyydelle määritetyt pohjavesikoostumukset edustavat sekä pohjavesiolosuhteiden odotetettavissa olevaa vaihtelua että mahdollisia häiriöolosuhteita paikan ja loppusijoituslaitoksen kehityskulun aikana. Ensin mainittuja pohjavesikoostumuksia kutsutaan referenssipohjavesiksi ja jälkimmäisiä rajaaviksi pohjavesiksi. Referenssipohjavedet ovat suolainen pohjavesi, joka vastaa loppusijoitussyvyyden nykyistä pohjavesityyppiä, ja murtovesi, joka huomioi myös pintaveden suotautumisen aiheuttaman laimenemisen ajan kuluessa. Rajaaviksi pohjavesiksi valittiin laimea karbonaattipitoinen vesi, hyvin suolainen vesi, hyvin alkalinen vesi sekä jäätikön sulamisvesi. Nämä vesityypit ottavat huomioon vuorovaikutuksen loppusijoitustilojen sementtipitoisten aineiden kanssa ja mahdollisen pinta- tai sulamisvesien aiheuttaman odotettua voimakkaamman laimenemisen sekä hyvin suolaisen pohjaveden tunkeutumisen joko tilojen rakentamisen aiheuttamien häiriöiden takia tai ilmastonmuutosten vuoksi. Referenssi- ja rajaavien pohjavesien koostumus perustuu valikoituihin, edustaviin pohjavesinäytteisiin Olkiluodosta, lukuun ottamatta jäätikön sulamisvettä, jota edustaa Sveitsissä sijaitsevan Grimselin koealueen vesi.

Termodynaamiseen mallinnukseen pohjautuvien laskelmien perusteella on määritetty referenssi- ja rajaavia pohjavesiä vastaavat puskurin ja täytön huokosvedet huomioiden sekä vesikoostumukset että puskurin ja täytön materiaaliominaisuudet. Puskurin ja täytön huokosvesiä käytetään liukoisuuksien, jakaantumis- ja diffuusiokertoimien määrittämiseen puskurissa ja täytössä. Puskurin huokosvettä käytetään rikkinäisen kapselin sisällä olevan veden koostumuksen määrittämiseen ja sitä kautta radionuklidien liukoisuuksien arviointiin.

Avainsanat:

Pohjavesikemia, pohjaveden koostumus, puskurin ja täytön huokosvesi, turvallisuusarvio, toimintakykyanalyysi, turvallisuusperustelu, geologinen loppusijoituslaitos, käytetty ydinpolttoaine, kapseli, puskuri, täyttö, kallioperä.

Tiedosto(t):

Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto - Definition of Reference and Bounding Groundwaters, Buffer and Backfill Porewaters (pdf) (21.8 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: