Tietopankki

POSIVA-raportti 2016-1

Takaisin

Nimi:

Simplified Transport Modelling of a Disposal System and Doses Using Probabilistic Methods

Raportin kirjoittaja:

Kupiainen, P., Nummi, O.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

166

ISBN:

ISBN 978-951-652-246-6 / ISSN 2343-4740

Tiivistelmä:

Loppusijoituskonsepti käytetylle ydinpolttoaineelle perustuu sisäkkäisiin vapautumis­esteisiin, jotka pidättävät ja rajoittavat mahdollisia radionuklidien päästöjä biosfääriin. Loppusijoituslaitos sisältää myös erillisen matala- ja keski-aktiivisen jätteen loppu­sijoitustilan kapselointiprosessin aikana syntyvälle jätteelle. Radionuklidien vapautu­minen ja kulkeutuminen loppusijoitustiloista kuvataan yksinkertaistetulla kulkeutu­mismallilla, joka kattaa myös kulkeutumisen biosfäärissä. Vapautumisnopeudet molem­mista loppusijoitustiloista lasketaan analyyttisesti käyttämällä suhteellisia massan siirtonopeuksia ja viiveaikoja. Eniten altistuneen henkilön saama säteilyannos arvioi­daan pohjautuen saatuihin radionuklidien pitoisuuksiin biosfäärin kom­part­menteissa. Mallin parametrien vaihtelevuuden ja epävarmuuden vaikutukset vapau­tumis- ja annos­nopeuksiin kvantifioidaan epävarmuusanalyysillä. Lisäksi parametrit, jotka aiheuttavat eniten epävarmuutta vapautumis- ja annosnopeuksiin tunnistetaan herkkyysanalyysillä.

Laaditun mallin tulokset vertautuvat hyvin vapautumis- ja päästönopeuksiin, jotka on raportoitu yksityiskohtaisemmassa TURVA-2012 turvallisuusperustelussa. Suurimmat vapautumisnopeudet biosfääriin ovat jakautuneet niin, että 50% ja 95% luottamustason välillä on noin yhden kertaluokan ero. Samoin vastaavat annosnopeuksien luottamus­tasot eroavat hiukan yli kertaluokalla annosten arviointijakson (ensimmäisten 10 000 vuoden) aikana. Useimmissa tapauksissa, vapautumis- ja annosnopeuksien jakaumat ovat karkeasti logaritmisia normaalijakaumia. Parametrit, jotka aiheuttavat eniten epä­varmuutta lopputuloksiin, liittyvät vapautumisesteisiin, joilla on pienin suhteellinen massan siirtonopeus (suurin pidätyskyky). Eniten epävarmuutta käytetyn polttoaineen loppusijoitustilan kohdalla aiheuttavat kapselin toimintakykyyn liittyvät parametrit ja kapselointijätetilan kohdalla pohjaveden virtaus tilan läpi. Biosfääri­mallissa järven pinta-ala aiheuttaa eniten epävarmuutta kokonais­annos­nopeuteen ominais­aktiivi­suus­mallilla lasketun C-14-nuklidin annoksen takia.

Avainsanat:

Ydinjäte, loppusijoitusjärjestelmä, radionuklidien kulkeutuminen, biosfääri, annoslaskenta, tilastollinen simulointi, herkkyysanalyysi.

Tiedosto(t):

Simplified Transport Modelling of a Disposal System and Doses Using Probabilistic Methods (pdf) (6.6 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: