Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2016-22

Takaisin

Nimi:

Results of Forest Monitoring on Olkiluoto Island in 2014

Raportin kirjoittaja:

Aro, L., Lindroos, A-J, Rautio, P., Ryynänen, A.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

86

Tiivistelmä:

Olkiluodon metsäntutkimusten tavoitteena on seurata metsien tilaa ja mitata metsissä tapahtuvia prosesseja. Tuloksia tarvitaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuusarvioinnissa. Lisäksi tutkimuksilla seurataan alueen voimakkaan rakennustoiminnan mahdollisesti aiheuttamia muutoksia metsissä. Metsäntutkimukset ovat osa Posivan toteuttamaa ympäristön seurantaohjelmaa Olkiluodossa. Tässä raportissa esitetään keskeiset tulokset laskeuma-alojen ja metsien intensiiviseurannan alojen (MRK- ja FIP-alat, joista uusina seurantaan tulivat mukaan FIP15 ja 16) seurannasta vuonna 2014. Vuoden 2014 kokonaislaskeuma oli kohtuullisen pieni. NH4-N ja NO3–laskeumat pysyivät edellisen vuoden tasolla. SO4- ja Ca-laskeumat nousivat selvästi vuonna 2014 edeltäviin vuosiin verrattuna seuranta-alalla MRK13, joka sijaitsee lähellä ONKALOa. Maaveden ominaisuuksissakaan ei ollut pääsääntöisesti havaittavissa muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2013 puuston maanpäällinen kokonaiskariketuotanto (212-434 gdw/m2 ilman suuria oksia) oli pienempi havupuuvaltaisilla aloilla kuin 2012. Karikemäärän vaihtelut voidaan selittää metsien kehitykseen liittyvillä luonnollisilla syillä. Muussa karikkeessa mitattiin korkeat Al- ja Fe-pitoisuudet, mikä selittynee maapölyllä. Harsuuntumisarvioinnin perusteella mäntyjen latvukset olivat hyvässä kunnossa, mutta ikääntyneiden kuusten latvukset luokiteltiin jo kohtalaisesti harsuuntuneiksi. Edeltävällä viisivuotiskaudella puuston tilavuuskasvu oli suuri männikössä, kuusikossa ja koivikossa (FIP4:llä 14,2, FIP10 9,7 ja FIP11 9,3 m3/ha/v). Rauduskoivusta oli tullut valtapuulaji FIP11:llä. Sen sijaan tervalepikossa meren rannalla puuston kasvu oli heikkoa (4,9 m3/ha/v). Olkiluodon metsien puustoinventoinnin yhteydessä arvioitiin myös karike- ja orgaanisen kerroksen paksuudet osalla FET-aloista. Karikekerroksen paksuus oli keskimäärin 4,2 cm ja orgaanisen kerroksen paksuus 10,8 cm. Ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia ei havaittu Olkiluodon vanhojen metsien luonnonsuojelualueen tai sitä ympäröivän NATURA-alueen metsien tilassa.

Avainsanat:

Karikesato, laskeuma, maavesi, metsikkösadanta, metsäekosysteemi, puuston haihdunta.

Tiedosto(t):

Results of Forest Monitoring on Olkiluoto Island in 2014 (pdf) (843.4 KB)


Takaisin


Jaa artikkeli: