Tietopankki

Työraportti 2013-44

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring at Olkiluoto 2012 - Hydrogeochemistry

Raportin kirjoittaja:

Penttinen, T., Lamminmäki, T., Pitkänen, P., Loimula, K., Partamies, S., Ahokas, T., Lahdenperä, A-M.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

282

Tiivistelmä:

Maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn, rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2004. Rakentamisen aiheuttamia mahdollisia muutoksia matalien ja syvien pohjavesien kemialliseen ympäristöön seurataan säännöllisesti. Tässä raportissa esitetään hydrogeokemiallisessa monitoroinnissa vuonna 2012 tehdyt mittaukset ja havainnot.

Vuoden 2012 matalien pohjavesien näytteenotto koostui 42 monitorointiohjelman näytteenotosta sekä 23 suotautumiskoealueen näytteestä. Näytteiden pH vaihteli happamasta (5.6) lievästi alkaliseen (8.3). Olkiluodossa sijaitsevalla Natura-alueella ja sitä lähellä olevissa näytteenottokohteissa OL-PVP4A ja OL-PP2 on havaittu pohjavedessä lievää suolaantumista. Myös näytepisteessä OL-PVP14 on havaittu suolaisuuden jatkuvaa kasvua, kun taas päinvastainen suolaisuuden laskeva kehityssuunta on havaittu pohjavesiputkessa OL-PVP17.

Vuoden 2012 aikana kerättiin yhteensä 33 syvää pohjavesinäytettä 16 eri kairareiästä sekä 51 näytettä ONKALOsta. Maan pinnalta kerätyissä näytteissä havaittiin muutoksia pohjaveden kemiallisessa koostumuksessa, jotka todennäköisesti ovat useimmissa tapauksissa ONKALOn hydraulisen gradientin aiheuttamia. HZ20B rakenteen muutoksia havaittiin suolaisuuden palautumisena kairareiässä OL-KR9_T468, kun vuonna 2009 mitattu korkeampi suolaisuus on palautunut vuosina 2011 ja 2012 lähelle perustilan kaltaista. Suolaisuuspiikin (2009) oletetaan johtuvan ONKALO-tunnelin HZ20B -rakenteen lävistämisestä vuonna 2008. Myös OL-KR23_T425 (HZ20B) kasvanut suolaisuus kääntyi laskuun 2012. HZ20A rakenteesta otettu näyte OL-KR22_T390 laimentui edelleen vuoden 2010 näytteestä. Samanaikaisesti veden isotoopit ovat muuttuneet raskaammiksi, mikä on ristiriidassa oletuksen kanssa, että laimentumisen aiheuttaa kallion yläosasta tuleva vesi. Kompleksisen suolaisuuskehityksen parempi ymmärtäminen HZ20 vyöhykkeissä vaatii seurannan jatkamista ONKALOn ympärillä. Monitorointivälin OL-KR13_360 ensimmäisen näytteen (2001) korkea sulfidipitoisuus (12 mg/l) on laskenut lähelle määritysalarajaa. Kairareikä tulpattiin 2007 lopussa, jonka jälkeen avoimen reiän kautta tapahtuva sekoittuminen on estetty. Suolaisuus ei ole kuitenkaan palautunut vastaamaan lähtötilaa, mikä on mahdollinen osoitus yhteydestä ONKALOon. Vuoden 2012 näytteistä kolme syvää pohjavesinäytettä luokiteltiin perustilanäytteiksi: OL-KR3_T339, OL-KR44_T766 ja OL-KR46_208.

ONKALOsta kerättyjen näytteiden tulokset vastasivat aiempien vuosien kehitystä, joko muutoksia ei havaittu tai jo tunnistetut hitaat muutokset jatkuivat. Loppu­sijoitussyvyyden kahdessa näytepisteessä, ONK-PVA9 ja ONK-RV4385, havaittiin monitoroinnin toimenpiderajan (Posiva 2012) ylittävät sulfaattipitoisuudet. Molempien näytepaikkojen vesi tulee rakenteesta OL-BFZ045.

Kaasuanalyysejä varten kerättiin vuonna 2012 yhteensä 20 näytettä sekä syvistä kairarei’istä että ONKALOsta. Tulokset vastasivat Olkiluodosta aiemmin kerättyjä näytteitä.

Gefinex S400 (SAMPO) elektromagneettiset luotaukset antoivat tietoa kallion ominaisvastuksen muutoksista. Muutokset johtuvat osin suolaisuuden muutoksista pohjavedessä, vaikkakin häiriöitä aiheuttavat ONKALOn rakentaminen sekä uudet voimalinjat tutkimusalueella. Mittaustulosten mallinnuksen perusteella ominais­vastuksen systemaattisia muutoksia havaittiin sekä ONKALOn luoteis- että kaakkoispuolella. Mallinnus on kuitenkin osin melko karkeaa ja vaatii kehitystä. ONKALOn luoteispuolella ominaisvastus on laskenut ja kaakkoispuolella taas kasvanut.  Ominaisvastuksen pieneneminen voi viitata pohjaveden suolaisuuden kohoa­miseen vettäjohtavissa rakenteissa HZ20A+B ja HZ21 (sekä HZ99). Ominaisvastuksen kasvu taas indikoi suolaisuuden laimenemisesta.

Avainsanat:

Hydrogeokemia, ONKALO, monitorointi, pohjavesi, analyysitulokset, Gefinex S400.

Tiedosto(t):

Results of Monitoring at Olkiluoto 2012 - Hydrogeochemistry (pdf) (19.6 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: