Tietopankki

Työraportti 2014-44

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2013 Hydrogeochemistry

Raportin kirjoittaja:

Lamminmäki, T., Pitkänen, P., Penttinen, T., Loimula, K., Partamies, S., Ahokas, T.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

304

Tiivistelmä:

Maanalaisen tutkimustilan, ONKALOn, rakentaminen käynnistyi kesäkuussa 2004. Rakentamisen aiheuttamia mahdollisia muutoksia matalien ja syvien pohjavesien kemialliseen ympäristöön seurataan säännöllisesti. Tässä raportissa esitetään hydrogeokemiallisessa monitoroinnissa vuonna 2013 tehdyt mittaukset ja havainnot.

Vuoden 2013 matalien pohjavesien näytteenotto koostui 41 monitorointiohjelman näytteenotosta sekä 13 suotautumiskoealueen näytteestä. Näytteiden pH vaihteli happamasta (5.2) lievästi alkaliseen (7.9). Olkiluodossa sijaitsevalla Natura-alueella ja sitä lähellä olevissa näytteenottokohteissa OL-PVP4A ja OL-PP2 on havaittu pohjaveden lievää suolaantumista. Isotooppitulosten (δ18O ja δ2H) perusteella näytepisteiden OL-PVP12, OL-PVP30 ja OL-PP3 veteen on osin sekoittunut Korvensuon altaan vettä.

Vuoden 2013 aikana kerättiin yhteensä 26 syvää pohjavesinäytettä 16 eri kairareiästä sekä 44 näytettä ONKALOsta. Maan pinnalta kerätyissä näytteissä havaittiin muutoksia pohjaveden kemiallisessa koostumuksessa, jotka todennäköisesti ovat useimmissa tapauksissa ONKALOsta johtuvan hydraulisen gradientin aiheuttamia. Kohonneita sulfidipitoisuuksia havaittiin useammassa näytepisteessä. Monitoroinnin alussa (2001) mitattu OL-KR13_T360:n korkea sulfidipitoisuus (12 mg/l) laski vuosien kuluessa lähelle määritysalarajaa, mutta pitoisuus lähti jälleen nousuun 2013, ollen nyt 0,57 mg/l. Korkea sulfidipitoisuus (12 mg/l) määritettiin myös saman kairareiän toisesta näytteenottovälistä OL-KR13_T405, josta näyte kerättiin nyt ensimmäistä kertaa. Näytteenottovälit ovat todennäköisesti hydraulisesti yhteydessä toisiinsa. Kairareikä OL-KR13 tulpattiin vuonna 2007, joka on estänyt vesien sekoittumisen avointa kairareikää pitkin. Myös OL-KR46_570 oli näytteenotossa ensimmäistä kertaa ja siinä määritettiin hyvin korkea 31 mg/l sulfidipitoisuus. Rako on yhteydessä vettäjohtavaan rakenteeseen HZ056 ja ONKALOn aiheuttaman paine-eron takia sulfaattipitoinen vesi on sekoittunut avointa kairareikää pitkin suolaisen pohjaveden kanssa, muodostaen näin otolliset olosuhteet sulfaatin pelkistymiselle sulfidiksi ko. raossa. Saman kairareiän toisessa näytevälissä OL-KR46_493 (rako myös kontaminoitunut avoimen reiän aikana) määritettiin Olkiluodon korkein sulfaattipitoisuus, 736 mg/l. Lisäksi OL-KR23_T425 (HZ20A) sulfidipitoisuus on ollut nousussa vuodesta 2010 asti ja vuonna 2013 pitoisuus oli 2,5 mg/l. Näytevälissä ei ole havaittu suuria muutoksia suolaisuudessa, mutta pieni SO4-pitoisuuden nousu on ollut ilmeinen. Toinen Olkiluodossa havaittu laajempi muutos on pohjavesien laimentuminen, erityisesti rakenteessa HZ20(A+B). Voimakas laimentuminen jatkui vuoden 2013 tulosten perusteella näytevälissä OL-KR22_T420 (HZ20B). OL-KR20_T110 (HZ20A), joka sijaitsee kauempana ONKALOsta, osoitti kuitenkin lievää suolaantumista verrattuna edelliseen vuoden 2008 näytteenottoon.

ONKALOsta kerättyjen näytteiden tulokset vastasivat aiempien vuosien kehitystä, joko muutoksia ei havaittu tai jo todetut hitaat muutokset jatkuivat. Sulfaattipitoisuuden kohoaminen tasaantui ONKALOn näytepisteissä ONK-KR1, ONK-PVA3 ja ONK-PVA8. Sulfaattipitoisuus nousi kuitenkin edelleen kairarei'ässä ONK-KR3 sekä OL-BFZ100 leikkaavassa pohjavesiasemassa ONK-PVA5. ONK-PVA8:n sulfidipitoisuus oli edelleen koholla, mitä se on ollut koko monitoroinnin ajan. Loppusijoitussyvyyden kahdessa näytepisteessä, ONK-PVA9 ja ONK-RV4385, havaittiin monitoroinnin toimenpiderajan (Posiva 2012) ylittävät sulfaattipitoisuudet. Molempien näytepaikkojen vesi tulee rakenteesta OL-BFZ045.

Kaasuanalyysejä varten kerättiin vuonna 2013 yhteensä 32 näytettä sekä syvistä kairarei’istä että ONKALOsta. PAVE-tekniikalla kerättyjen näytteiden tulokset vastasivat Olkiluodosta aiemmin kerättyjä näytteitä. SWA-tekniikalla kerättyjen näytteiden kaasupitoisuudet olivat pienempiä ja menetelmän soveltuvuutta pitää tarkastella tulevien näytteenottojen yhteydessä.

Gefinex S400 (SAMPO) elektromagneettiset luotaukset antoivat tietoa kallion ominaisvastuksen muutoksista. Nämä johtuvat osin pohjaveden suolaisuudessa tapahtuvista muutoksista, vaikkakin häiriöitä aiheuttavat ONKALOn rakentaminen sekä uudet voimalinjat tutkimusalueella. Mittaustulosten mallinnuksen perusteella ominaisvastuksen systemaattista kasvua havaittiin ONKALOn kaakkoispuolella, mikä voi viitata pohjaveden laimenemiseen. ONKALOn luoteispuolella ominaisvastus on laskenut, joka taas saattaa viitata suolaisen pohjaveden nousuun vettäjohtavissa rakenteissa. Pohjavesinäytteiden yhteydessä vastaavaa suolaisen pohjaveden kohoamista ei ole kuitenkaan havaittu. Resistiivisyyden muutokset olivat toisaalta selvästi pienempiä kuin vuonna 2010 ja joillain asemilla muutosta ei enää havaittu.

Avainsanat:

Hydrogeokemia, ONKALO, monitorointi, pohjavesi, analyysitulokset, Gefinex S400.

Tiedosto(t):

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2013 Hydrogeochemistry (pdf) (30.8 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: