Tietopankki

Tietopankki

Posiva julkaisee työraportteja sekä Posiva-raportteja. Vuodesta 2006 lähtien lähestulkoon kaikki raportit on julkaistu verkkosivuilla, ja ne löytyvät tietopankista. Tietopankista löydät myös Posivan julkaiseman Posiva tutkii -tiedotuslehden, vuosikertomukset sekä yhteenvedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuollon toiminnasta. Lisäksi tietopankista löytyy hyödyllistä opetusmateriaalia.

Posivan kuvapankkiin pääset tästä.

Uusimmat julkaisut


Työraportti 2015-45

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2014 Environment

Raportin kirjoittaja:

Pere, T., (ed. ), Sojakka, T., Aro, L., Lipping, T.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

208

Tiivistelmä:

Vuonna 2003 Posiva Oy esitti Olkiluodon ympäristön monitorointiohjelman ONKALO:n rakentamisen ja käytön ajalle (Posiva 2003b). Ohjelma päivitettiin vuonna 2012 koskemaan vuosia 2012–2018 (Posiva 2012). Osa monitoroinnin tuloksista saadaan Olkiluodon ydinvoimalaitosta operoivan Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ohjelmasta. Tämä työraportti esittää päätulokset Posivan ympäristönmonitoroinnin tuloksista vuonna 2014. Tulokset on jaettu viiden otsakkeen alle: 1. Geosfäärin kehittyminen, 2. Biosfäärin mallinnuksen lähtötiedot, 3. Yhteydet pintaympäristön sekä kalliopohjaveden välillä, 4. Vaikutukset ympäristöön sekä 5. Perustila radioaktiivisten päästöjen monitoroinnin pohjaksi.  

Vuoden 2014 maavesien seurannan tulokset olivat linjassa aiempien vuosien kanssa. Näissä tuloksissa heijastuu myös meren läheisyys ja saaren nuori maaperä.

Biosfäärin mallinnuksen lähtötietoihin kertyi vuonna 2014 mm. jatkuvasti meneillään olevia karikkeen ja haihdunnan seurannan tuloksia, päivitetyt tilastot riistaeläimistä, sekä merialueen perusseurannan tulokset. Pintaympäristön sekä kalliopohjaveden välisistä yhteyksistä kertovat esim. sään ja pintavesien seurannan rekisterit.

Ympäristövaikutusten tutkimusohjelmassa oli mm. melun, ilmanlaadun, vesipäästöjen sekä yksityisten porakaivojen seurantaa. Rakennustyöt ja liikenne nostavat lähi­alueidensa melutasoja. Olkiluodon monien rakennustöiden aktiviteetit näkyvät mm. metsien karikesatoon kerääntyneenä alumiinina ja rautana. ONKALO:n poistovesissä ei vuonna 2014 havaittu seurantaohjelmassa asetettua pH:n toimenpiderajaa (9,5) eikä läjitysalueen valumavesissä ylitetty kiintoainekselle asetettua 50 mg/l toimenpiderajaa. Pintavalunnassa ja laskeumassa havaittiin tausta-arvoihin verrattuna kohonneita sulfaattipitoisuuksia sekä ONKALO-alueen että louheen läjitysalueen ympäristössä. Pitkän aikavälin seuranta-aikasarjojen perusteella Olkiluodon ympäristössä on tapahtunut vuonna 2013 ympäristön sulfaattipitoisuuksien yleinen nousu. Yksityisten kaivojen vedenlaatu on heikko luonnollisista syistä johtuen. ONKALO:n rakennustyöt eivät ole vaikuttaneet niiden vedenlaatuun tai pinnankorkeuksiin.

Avainsanat:

Ympäristön seuranta, ekosysteemi, perustilanne, muutos.

Tiedosto(t):

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2014 Environment (pdf) (13.1 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: