Tietopankki

Työraportti 2016-40

Takaisin

Nimi:

Acoustic Seismic Survey in the Sea Area Close to Olkiluoto in 2015

Raportin kirjoittaja:

Alvi, K., Virtasalo, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

25

Tiivistelmä:

Geologian tutkimuskeskus (GTK) suoritti akustis- seismisiä luotauksia Olkiluodon läheisellä merialueella 29.9. – 7.10. 2015. Luotausten tarkoituksena oli selvittää alueen geologisia piirteitä, kallioperän topografiaa ja post- glasiaalisia häiriörakenteita. Luodatun alueen pinta-ala oli n. 120 km2 ja luotauslinjojen yhteispituus 257 km. Luotaukset tehtiin T/A Geomarilla.

Akustis- seismisillä menetelmillä saatiin yksityiskohtaista tietoa luotausalueen geologiasta. Alueella oli selvä Luode- Kaakko suuntautuneisuus, mikä kuvastui sekä kallioperän topografiaan, että pintasedimentin jakautumiseen. GTK:n lineamenttitulkinnan ja kallioperän muotojen välillä oli selkeä yhteneväisyys. Kallioperän painaumat tulkittiin murrosvyöhykkeiksi.

Akustisesta aineistosta tulkittiin useita luotausprofiileja, joissa oli nähtävissä siirrosrakenteita, sekä silttisten välikerrosten nesteytymisen aikaansaamia vedenpurkausrakenteita. Häiriörakenteiden esiintyminen rajoittui akustiseen kerrokseen, joka vastaa peräytyvän mannerjäätikön edustalle kerrostuneita glasiaalislustosedimentejä ja niitä esiintyi lähinnä kallioperän murrosvyöhykkeiden läheisyydessä. Glasiaalisavien kerrostuminen voidaan ajoittaa tapahtuneeksi deglasiaation jälkeen n. 10940 – 10700 v. eaa., joten kerroksen sisäisiä rakenteita voidaan pitää post- glasiaalisina. Niiden todennäköisimpänä syntymekanismina voidaan pitää jäästä vapautuneen maankuoren liikuntojen aikaansaamia yhtä tai useampaa maanjäistystä.

Avainsanat:

Akustis seisminen luotaus, Olkiluoto, häiriörakenteet.

Tiedosto(t):

Acoustic Seismic Survey in the Sea Area Close to Olkiluoto in 2015 (pdf) (19.8 MB)
Geologic cross sections Olkiluoto2015 (zip) (936.2 KB)


Takaisin


Jaa artikkeli: