Tietopankki

Työraportti 2016-63

Takaisin

Nimi:

Lithology and Structure of the Investigation Trench OL-TK10

Raportin kirjoittaja:

Kärki, A.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

34

Tiivistelmä:

Tutkimuskaivannon OL-TK10 geologinen kartoitus on suoritettu vuonna 2005 Posiva Oy:n henkilökunnan toimesta ja sitä on täydennetty myöhemmin digitaalisten valokuvien tulkintaan perustuvin menetelmin. Tutkimusten tulokset esitetään tässä raportissa. Tutkimuskaivanto on pinta-alaltaan n. 900 neliömetrin laajuinen ja se on noin 35 m pitkä pohjois-eteläsuunnassa ja 30 m pitkä itä-länsisuunnassa.

Kaivannon kallioperä koostuu pääosin korkea-asteisesti metamorfoituneista meta­peliiteistä, meta-areniiteista ja intermediäärisistä, pyroklastisista metavulkaniiteista, jotka ovat metamorfoituneet korkean amfiboliittifasieksen oloissa erilaisiksi metateksiiteiksi ja diateksiiteiksi. Kerrosrakenteiset metateksiitit kattavat suurimman osan paljastuman alueesta kun taas juonirakenteiset metateksiitit sekä schlieren-rakenteiset ja nebuliittiset diateksiitit edustavat pienempää osaa alueesta. Näiden lisäksi esiintyy paikoin laajahkoja leukosomikasaumia tai graniittisia pegmatoideja.

Kaivannon kallioerästä on kuvattu neljän päävaiheen duktiileja deformaatiorakenteita ja monimutkainen rakennesarja tunnistettu. Metamorfinen raitaisuus S1 on isokliinisesti poimuttunut D2 vaiheessa samanaikaisesti tapahtuneen voimakkaan migmatiittiutu­misen kanssa. Syntyneet rakenteet ovat edelleen poimuttuneet kolmannen deformaation myötä minkä seurauksena on syntynyt suljettuja ja avoimia poimuelementtejä. Neljännen deformaatiovaiheen vaikutuksesta kallioperä on vielä kerran deformoitunut, mikä on johtanut suljettujen ja avoimien poimujen kehittymiseen lopullisten interferenssirakenteiden viimeisinä komponentteina.

Erityisen rikkonaisia vyöhykkeitä ei sijoitu kaivannon alueelle, mutta jonkinlainen alueellinen jakauma on nähtävissä niiden sijainnissa ja suuntauksessa. Kaksi jyrkkäasentoisista fraktuureista koostuvaa sarjaa erottuu kaivannon rakojen kokonais­joukosta. Toinen sarja suuntautuu itäkoillisesta länsilounaaseen ja toinen luoteesta kaakkoon. Kokonaisuudessaan kaivannon alueelta tavatut fraktuurit ovat verrattain lyhyitä, usein alle 2 m pitkiä, mitatut kaateet ovat jyrkkiä ja avauma on harvoin mitattavasti kallion pintaleikkauksesta.

Avainsanat:

Tutkimuskaivanto, kivilaji, duktiili deformaatio, rakoilu, ydinjätteen loppusijoitus.

Tiedosto(t):

Lithology and Structure of the Investigation Trench OL-TK10 (pdf) (16.1 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: