Tietopankki

Työraportti 2016-43

Takaisin

Nimi:

Results of Monitoring in Olkiluoto in 2015 - Hydrology and Hydrogeology

Raportin kirjoittaja:

Vaittinen, T., Hurmerinta, E., Komulainen, J., Nummela, J., Pentti, E., Tammisto, E., Turku, J., Karvonen, T., Sauramo, J.

Kieli:

Englanti

Sivumäärä:

572

Tiivistelmä:

ONKALOn rakentamisen vaikutuksia monitoroidaan lukuisten hydrologiaan, geoke­miaan, ympäristöön, kalliomekaniikkaan ja vieraisiin aineisiin liittyvien paramet­rien mittaamisella ja seurannalla. Hydrologian seurantaohjelmaan kuuluvat: pohjaveden pinnan­korkeus, pohjaveden painekorkeus, avoimien reikien virtausolo­suhteet, reikien poikkivirtaus, vedenjohtavuus, sadanta (ml. lumi), meriveden pinnankorkeus, pinta­valunta, suotautuminen, routa, vuotovedet tunneleissa, tunnelijärjestelmän vesitase ja Korvensuon altaan vesitase. Tämä raportti keskittyy hydrogeologisten tulosten esittä­miseen. Muut parametrit kuten sadanta, routa jne. raportoidaan ympäristön monitorointiraportissa. Vuodesta 2014 eteenpäin parametri pohjaveden suolaisuus (in situ EC) on raportoitu hydrogeokemian monitorointiraportissa.

Päivitetty monitorointiohjelma otettiin käyttöön vuoden 2012 alussa. Päivitetty ohjelma on voimassa loppusijoitustoiminnan aloittamiseen asti. Mittauksiin liittyvät muutokset olivat vähäisiä ja seuranta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tässä raportissa esitetään vuoden 2015 seurannan tulokset.

Ajotunneli louhittiin valmiiksi vuoden 2012 aikana sekä demonstraatioalueeseen ja teknisiin tiloihin liittyvät louhinnat vuoden 2013 aikana. Kuilut ONK-KU1 ja -KU3 nousuporattiin lopulliseen syvyyteen −455 m kevään 2014 aikana. Vuonna 2015 kokonaisvuoto ONKALOon paalulle 4580 m mukaan lukien kuilun ONK-KU2 vuoto tasolle −437 m sekä kuilujen ONK-KU1 ja -KU3 tasolle −455 m oli keskimäärin 30–36 l/min.

Vuotovesikartoitukset tunnelin seiniltä ja katosta ovat jatkuneet. Vuotojen yleiskuva on pysynyt muuttumattomana ONKALOn rakentamisen ajan. Merkittävimmät poik­keamat ovat johtuneet ilmanvaihdon mukana tulevan lämpimän ulkoilman tiivisty­misestä tunnelin seinämille ja kattoon.

Maapeitteen havaintoputkien ja matalien kallioreikien havaintojen mukaan ONKALOn rakentaminen ei ole aiheuttanut varmoja muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen. Kui­tenkin indikaatioita pohjaveden pinnankorkeuden paikallisesta alenemisesta on havaittu. Sen sijaan pohjaveden painekorkeudessa on aiemmin havaittu sekä lyhytaikaisia että pitkänajan muutoksia, mutta 2015 lyhytaikaisia muutoksia ei esiintynyt lainkaan. Pitkänajan muutokset (alenema painekorkeudessa) ONKALOn lähellä sijaitsevissa rei’issä vaihtelevat keskimäärin 11–13 m välillä HZ20-vyöhykkeissä ja 0.5–1.5 m välillä HZ19-vyöhykkeissä. Vyöhykkeen HZ056 lävistyksen sekä muutaman paikallisen piirteen takia esiintyy yli 20 m:n pitkäaikaista alenemaa ja pohjaveden paine on pudonnut 11 seurantavälissä mitattavissa olevan reikäosuuden alapuolelle.

Virtausvasteiden monitorointia PFL-laitteilla (DIFF-laite ja TRANS-laite) tehtiin vuonna 2015 seitsemässä reiässä. Selkeimmät muutokset havaittiin reiän OL-KR1 virtauksessa syvyydellä 152.9 m ja painehavainnoissa syvyysvälillä 318–336 m ja reiän OL‑KR7 paineissa 409.4 ja 414.8 m:n syvyyksillä. Virtauksissa ja paineissa havaitut muutokset selittyvät mitä ilmeisimmin suorista yhteyksistä ONKALOon. Vedenjohtavuusmittauksia HTU-laitteella jatkettiin kahden vuoden tauon jälkeen ja vain pieniä muutoksia oli havaittavissa. Slug-testejä tehtiin 16 matalassa reiässä. Tulkitut vedenjohtavuudet vastasivat aiempia tuloksia.

Avainsanat:

Pohjavesi, pohjaveden pinnankorkeus, pohjaveden painekorkeus, pohjaveden virtaus, vedenjohtavuus.

Tiedosto(t):

Results of Monitoring at Olkiluoto in 2015 Hydrology and Hydrogeology (pdf) (74.9 MB)


Takaisin


Jaa artikkeli: